Йеджудж и Меджудж

Йеджудж и Меджудж

 

[от книгата „Началото и краят“ (Ел-бидайе вен-нихайе) на имам Ибн Кесир]

 

Аллах Теаля е казал: „Рекоха: “О, Зу-л-Карнейн, Йеджудж и Меджудж пакостят по земята. Да ти сторим ли налог, та да направиш между нас и тях преграда?” Рече: “Онова, с което ме укрепи моят Господар, е по-добро. Помогнете ми със сила и ще направя между вас и тях здрава стена! Носете ми железни късове, додето се изравни между двата склона!” Рече: “Раздухвайте!” Когато ги превърна в огън, рече: “Донесете ми да излея върху тях разтопена мед!” И [Йеджудж и Меджудж] нито можаха да я изкатерят, нито можаха да я пробият. Рече [Зу-л-Карнейн]: “Това е милост от моя Господар, но когато дойде обещаното от моя Господар, Той ще я превърне в руини. Обещанието на моя Господар е истинно.” (ел-Кехф, 18:94-98)

„Когато бъдат пуснати [племената] Йеджудж и Меджудж, които от всеки склон ще се втурнат…” (ел-Енбия, 21:96)

Без съмнение Йеджудж и Меджудж са от потомството на Адем (алейхисселям). Доказателство за това е хадис, записан в двата сборника „Сахих” и предаден от ел-Амеш, от Ебу Салих, от Ебу Саид ел-Худри, който предава, че Пратеника на Аллах (саллеллаху алейхи веселлем) е казал: „Аллах ще рече в Деня на съживяването: „О, Адем!” Адем (алейхисселям) ще отговори: „Отзовах Ти се и всичко добро е в Твое владение!” Аллах ще рече: „Доведи обитателите на Огъня от твоето потомство!” Адем ще рече: „О, Господарю, колко са обитателите на Огъня?” Аллах ще отговори: „От всеки хиляда души деветстотин деветдесет и девет са за Огъня, а един е за Дженнета.” По онова време косите на децата ще побелеят, бременните жени ще пометнат и хората ще бъдат като пияни, но няма да са пияни, а мъчението на Аллах ще бъде ужасяващо.” Попитаха: „O, Пратенико на Аллах, кой ще бъде онзи един?” Пратеника на Аллах (саллеллаху алейхи веселлем) каза: „Радвайте се на благата вест! Един ще бъде от вас, а хиляда ще бъдат от Йеджудж и Меджудж!” Пророка (саллеллаху алейхи веселлем) каза още: „Кълна се в Онзи, в Чието владение е моят живот, очаквам вие да бъдете една четвърт от обитателите на Дженнета.” Ние извикахме: „Аллах е Най-Велик (Аллаху екбер)!” Той каза: „Очаквам вие да бъдете една трета от обитателите на Дженнета.” Ние извикахме: „Аллах е Най-Велик!” Той каза: „Очаквам вие да бъдете половината от обитателите на Дженнета.” Ние извикахме: „Аллах е Най-Велик!” И той каза: „Вие (в сравнение с немюсюлманите) сте като черен косъм върху кожата на бял вол или като бял косъм върху кожата на черен вол (т.е. вашият брой е много малък в сравнение с техния).” (ел-Бухари и Муслим)

Този хадис показва многочислеността им и че те са много пъти повече от броя на цялото човечество. Те са от потомството на Нух (алейхисселям), тъй като Аллах Теаля ни съобщава, че Нух (алейхисселям) Го призовал срещу хората на земята, казвайки: И рече Нух: “Господарю мой, не оставяй по земята нито един неверник! (Нух, 71:26) И Аллах Теаля е казал: И спасихме него и обитателите на Ковчега.” (ел-Анкебут, 29:15) „И сторихме неговите потомци да просъществуват.” (ес-Саффат, 37:77) Това е в допълнение към хадиса, предаден в „Ел-Муснед” на имам Ахмед и в „Ес-Сунен” на Ебу Давуд, в който се казва, че Нух (алейхисселям) имал трима синове: Сам, Хам и Яфес. Сам е бащата на арабите, Хам е бащата на Судан, а Яфес е бащата на тюрките. Йеджудж и Меджудж са част от тюрките, а те от – монголите, които били силни и пакостели по земята. Някои учени твърдят, че Йеджудж и Меджудж са създадени от сперма от Адем (алейхисселям), която се смесила със земя, и следователно те не са от Хавва. Но това мнение, поддържано от шейх Ебу Зекерийя ен-Невеви в неговото тълкувание на „Сахих Муслим” както и от други учени, които са го обявили за слабо и странно, е твърде слабо. Защото няма никакви доказателства за него и освен това то противоречи на ясния текст на Корана, че всички хора днес са потомци на Нух (алейхисселям). Други учени твърдят, че те имат различни форма и външен вид: някои от тях са високи като палми, други са прекалено ниски, а трети вземат едно от ушите си за постеля, а другото – за покривало. Въпреки това, всички тези твърдения са необосновани и не могат да устоят и на най-лекото опровержение. Правилното мнение е, че те са от потомството на Адем (алейхисселям) и че имат еднакви качества и форми. Пратеника на Аллах (саллеллаху алейхи веселлем) е казал: „Аллах създал Адем, като го направил висок 60 лакътя. Когато го създал, Той му рекъл: „Иди и поздрави онази група ангели и се вслушай в техния отговор, защото той ще бъде твоят поздрав и поздравът на твоето потомство.” Адем казал на ангелите: „Мирът да е над вас (есселяму алейкум)!” Ангелите отговорили: „Мирът и милостта на Аллах да са над теб (есселяму алейке верахметуллах)!” Така ангелите добавили към поздрава на Адем израза „и милостта на Аллах”. Всеки,  който влезе в Дженнета, ще прилича на Адем по външен вид. Хората намаляват на ръст след създаването на Адем.”

Ако бъде попитано: „Как по-горе споменатия хадис, който е всепризнат, може да означава, че те ще бъдат третирани като откуп за вярващите в Деня на съживяването и че ще влязат в Огъня, въпреки че не са им били изпратени пратеници, а Аллах Теаля е казал: И не наказвахме, докато не проводехме пратеник.” (ел-Исра, 17:15)?

Отговорът е, че те никога няма да бъдат наказани, докато не бъдат предупредени. Във връзка с това, ако те са съществували преди времето на Мухаммед (саллеллаху алейхи веселлем) и са били изпратени пратеници при тях, тогава те са били предупредени. Но ако не са им били проводени пратеници, тогава те ще бъдат третирани като Хората на фитра и като онези, до които не е достигнал призив. От хадис, предаден от някои от сподвижниците на Пророка, се вижда, че той е казал: „Тези и подобните на тях ще бъдат изпитани по пътищата на Съживяването. Който се подчини на призоваващия, ще влезе в Дженнета, а който се възпротиви, ще влезе в Огъня.” Въпреки това, изпитанието им нито налага тяхното спасение, нито противоречи на думите, че те ще влязат в огъня на Джехеннема. Защото Аллах Теаля е разкрил на Своя Пророк (саллеллаху алейхи веселлем), каквото Той е пожелал от Неведомото, и така Той му е съобщил, че те ще бъдат сред обитателите на Джехеннема и че тяхната природа отрича Истината и подчинението пред нея, тъй като те няма да се подчинят на призоваващия чак до Съдния ден. Това показва, че те ще бъдат по-упорити в отхвърлянето на Истината, ако я познаваха в земния живот. По пътищата на Съживяването някои от онези, които са отричали Истината в земния живот, ще повярват в нея. Аллах Теаля е казал: Ако видиш как престъпниците свеждат глави пред своя Господар: “Господарю наш, видяхме и чухме! Върни ни, за да сторим праведни дела! Ние вече сме убедени.” (ес-Седжде, 32:12) Що се отнася до хадиса, посочващ, че Пратеника на Аллах (саллеллаху алейхи веселлем) ги е приканил да приемат исляма в нощта на Исра, но те отказали, то това е измислен хадис, чийто автор е лъжецът Амр ибн ес-Субх.

Стената

Беше споменато, че Зу-л-Карнейн я е изградил от желязо и мед и я издигнал толкова високо, колкото са най-високите планини. Тази постройка няма равна на земята по отношение на височина и полза за човечеството. Имам ел-Бухари предава следния хадис: „Един мъж каза на Пророка (саллеллаху алейхи веселлем), че е видял Стената. Пророка (саллеллаху алейхи веселлем) попита: „Как я видя?” Мъжът каза: „Видях я като раирани одежди.” Пророка (саллеллаху алейхи веселлем) каза: „Видял си я като такава!”

В тълкуванието на Корана от Ибн Джерир е предаден малко по-различен разказ от Катаде: „Предадено ми бе, че един мъж е казал: „О, Пратенико на Аллах, виждал съм Стената на Йеджудж и Меджудж.” Пророка (саллеллаху алейхи веселлем) каза: „Опиши ми я!” Мъжът каза: „Изглеждаше като раирани одежди с червени и черни ивици.” Пророка (саллеллаху алейхи веселлем) каза: „Видял си я!”

Предадено е, че халифът ел-Васик изпратил няколко пратеници с послания до различни царе, за да им позволят да пътуват от една страна до друга, докато стигнат до Стената и я видят. Когато се върнали при халифа, те му я описали и казали, че тя има огромна врата с много ключалки. Тя била много висока и здрава постройка и остатъците от строителните материали и инструментите се съхранявали в кула там. Освен това имало стражи, които я наблюдавали. Те добавили, че местоположението й е в североизточната част на земята. Казано е също, че земята им е много просторна, че се изхранват от земеделие и лов и че никой не знае броя им, освен Онзи, Който ги е създал.

Как можем да свържем думите на Аллах: И [Йеджудж и Меджудж] нито можаха да я изкатерят, нито можаха да я пробият.” (ел-Кехф, 18:97) и пророческия хадис, предаден от имамите ел-Бухари и Муслим с първоизточник Майката на вярващите Зейнеб бинт Джехш (радийаллаху анха), в който се казва, че веднъж Пратеника на Аллах (саллеллаху алейхи веселлем) дошъл уплашен при нея и казал: „Няма друг бог освен Аллах! Горко на арабите, заради наближаваща опасност! В Стената на Йеджудж и Меджудж е бил направен отвор като този.” И той направил кръг с палеца и показалеца си. Зейнеб бинт Джехш (радийаллаху анха) казала: „О, Пратенико на Аллах, нима ще бъдем унищожени, въпреки че сред нас има праведници?” Той казал: „Да, когато броят на лошите хора се увеличи.” В друго предание Пророка (саллеллаху алейхи веселлем) е казал: „Аллах е направил отвор в Стената на Йеджудж и Меджудж като този.” И той показал с ръката си.

Отговорът е, че това означава едно от следните две неща. Първото е, че това е знак за отварянето на вратите на злото и смута и следователно това е просто пример за нас. Според другото мнение айетът има буквално значение: И [Йеджудж и Меджудж] нито можаха да я изкатерят, нито можаха да я пробият.”, т.е. по тяхно време, тъй като изречението е в минало време. Това е факт, който не изключва възможността това да се случи в бъдеще с позволението на Аллах. В друг хадис, предаден от имам Ахмед в „Муснед”, Пратеника на Аллах (саллеллаху алейхи веселлем) е казал: „Йеджудж и Меджудж прокопават Стената всеки ден, докато не видят слънчевите лъчи през нея. Тогава техният водач им казва: „Върнете се и ще довършите утре.” На следващия ден те я намират по-здрава и от преди. Когато определеното време настъпи и Аллах пожелае да ги изпрати срещу човечеството, те ще я прокопаят, докато не видят слънчевите лъчи през нея, и техният водач ще им каже: „Върнете се и ще довършите утре, ако Аллах е пожелал (иншааллах).” На следващия ден тя ще бъде както са я оставили предишния ден, ще я прокопаят и ще излязат срещу човечеството. Те ще изпият всички води (покрай които минат). Хората ще се крият в крепости. Йеджудж и Меджудж ще изстрелят стрели към небето и когато те се върнат при тях, оцветени сякаш от кръв, ще кажат: „Ние победихме обитателите на земята и обитателите на небето.” Тогава Аллах Теаля ще изпрати срещу тях червеи по вратовете им, които ще ги убият всичките.” Пратеника на Аллах (саллеллаху алейхи веселлем) е казал: „Кълна се в Онзи, в Чието владение е душата на Мухаммед! Тварите по земята ще надебелеят и ще бъдат благодарни, заради изяждането на месото и кръвта им.” Имам Ахмед е предал този хадис от Хасан ибн Муса, от Суфян, от Катаде. Ет-Тирмизи е предал същия хадис от Ебу Аване, от Катаде, и е казал, че това е странен хадис, достигнал до нас само по тази верига от разказвачи.

 

Published in: on 17.01.2011 at 22:48  Коментарите са изключени за Йеджудж и Меджудж  
%d блогъра харесват това: