Абдуллах ибн Месʿуд (радийеллаху анх)

Абдуллах ибн Месʿуд (радийеллаху анх)

Сеййидина Абдуллах ибн Месʿуд (радийеллаху анх) е един от множеството сподвижници [сахабе], от които големите имами на правото са предали хадиси и по примера на които са сформирали правните си становища. Той е един от най-почитаните сподвижници и е известен със своето дълбоко разбиране на Свещения Коран и правото [фикх]. Много от неговите предания са в основата на редица становища в ханефитската школа. Ето защо, в опита си да дискредитират ханефитската школа, някои хора нападат този велик сподвижник на Пратеника на Аллах (саллеллаху алейхи веселлем) и отправят огромна критика към него.

Тази глава е включена, за да подчертае достойнствата на този велик сподвижник в думите на Пратеника (саллеллаху алейхи веселлем). Надяваме се, че словата на Пратеника (саллеллаху алейхи веселлем) ще бъдат ефективно средство за поправяне на погрешните схващания и за утвърждаването на истинския статут на този велик сподвижник.

Сподвижниците на Пратеника на Аллах (саллеллаху алейхи веселлем)

Сподвижниците на Пратеника на Аллах (саллеллаху алейхи веселлем) се считат за най-добрите и възвишени хора след самия Пратеник (саллеллаху алейхи веселлем) и другите пророци на Аллах (мир на тях). Единодушието сред Хората на сунната [ехл ес-сунне] е, че никой след тях не може да достигне техните степени. Тяхната близост до Пратеника на Аллах (саллеллаху алейхи веселлем) – всъщност дори само виждането му, докато са били в състояние на иман [вяра] – ги издига до степени, които е невъзможно някой друг да достигне.

Много предания са били разказани относно високия ранг на сподвижниците. Пратеника на Аллах (саллеллаху алейхи веселлем) е изрекъл сериозни предупреждения срещу онези, които ги критикуват по някакъв начин. Той е казал:

Бойте се от Аллах по всеки въпрос, свързан с моите сподвижници. Не ги взимайте под прицел [за критика] след мен. Който ги обича, ги обича от любов към мен, а който ги мрази, ги мрази от омраза към мен. Който ги обиди, е обидил мен, а който обиди мен, е обидил Аллах; а който обиди Аллах, скоро Аллах ще го сграбчи. (Мишкят ел-месабих от Сунен ет-Тирмизи, 554)

В друг хадис Пратеника на Аллах (саллеллаху алейхи веселлем) казва:

Най-добрите от моята умма са хората от моята епоха [сподвижниците сахабе], след това онези, които са след тях [последователите табиʿин], след това онези, които са след тях [последователите на последователите табʿи ет-табиʿин]. След това ще има такива хора, които ще свидетелстват там, където тяхното свидетелство няма да е необходимо; те ще бъдат лъжци и недоверени; и те ще дават обети, но никога няма да ги изпълняват. (Мишкят ел-месабих от Сахих ел-Бухари и Муслим, 553)

Той също казва:

Попитах Аллах за сблъсъците [които ще възникнат] между моите сподвижници след смъртта ми. Аллах ми низпосла: „О, Мухаммед, в Моя поглед твоите сподвижници са като звездите в небето. Някои са по-силни от други, но всички притежават светлина. Онзи, който приеме което и да е мнение от различните мнения, за които те са в разногласие, той ще се счита за напътен в Моя поглед.“ (Мишкят ел-месабих от Разин ел-Абдери, 554)

Аллах Теаля ясно изразява в Корана Своето доволство от всички сподвижници:

Аллах е доволен от тях и те са доволни от Него. Той е приготвил за тях Градините, сред които реки текат, там ще пребивават вечно и завинаги. Това е великото спасение. (9:100)

От горното става ясна възвишената степен на сподвижниците и уммата бива предупредена да не ги критикува по никакъв начин. Пратеника на Аллах (саллеллаху алейхи веселлем) повелява:

Ако попаднете на такива, които проклинат сподвижниците ми, кажете: „Проклятието на Аллах да е нас вас!“ (Мишкят ел-месабих от Сунен ет-Тирмизи, 554)

Това са били сподвижниците – групата, която Аллах Теаля е избрал за дружба [сухбе] с любимия Си Пратеник (саллеллаху алейхи веселлем). Те изпълнили обещанията си към Аллах Теаля и предали учението и практиката на Неговия Пратеник (саллеллаху алейхи веселлем) на уммата и Аллах е изразил доволството Си от тях. Сред тези велики сподвижници е бил и Абдуллах ибн Месʿуд (радийеллаху анх).

Хадиси за добродетелите на Абдуллах ибн Месʿуд (радийеллаху анх)

Повечето от цитираните тук предания са взети от Дурр ес-сахабе на алляме Шевкяни.

Предава се, че Абдуллах ибн Месʿуд (радийеллаху анх) е бил много близък до Пратеника (саллеллаху алейхи веселлем). Той е можел да влиза често в дома му и също е бил негов спътник в много пътувания. Той се възползвал неимоверно от Пратеника (саллеллаху алейхи веселлем). Абдуррахман ибн Зейд разказва:

Поисках от Хузейфе (радийеллаху анх) да ме осведоми за някого, който много прилича на Пратеника (саллеллаху алейхи веселлем) по обноски, поведение и държание, за да мога да се поуча от него. Той отговори: „Не познаваме някого, който да притежава по-голяма прилика с Пратеника (саллеллаху алейхи веселлем) по обноски, поведение и навици, от Ибн Умми Абд. Това е, докато той влезе в дома си, [след което ние не знаем].“ (Сахих ел- Бухари, Сунен ет-Тирмизи)

Ибн Умми Абд е прозвището на Абдуллах ибн Месʿуд (радийеллаху анх), тъй като Умми Абд е било името на майка му. Хузейфе (радийеллаху анх) е искал да каже, че, въпреки че не е знаел за живота на Абдуллах ибн Месʿуд (радийеллаху анх) в дома му, социалното му поведение със сигурност е приличало на това на Пратеника на Аллах (саллеллаху алейхи веселлем). Ебу Муса (радийеллаху анх) предава:

Брат ми и аз пристигнахме от Йемен и останахме [в Медина] известно време. Помислихме, че Абдуллах ибн Месʿуд (радийеллаху анх) и майка му са част от домакинството на Пратеника (саллеллаху алейхи веселлем) заради техните [чести] посещения в дома му и неговата привързаност към тях. (Сахих ел-Бухари, Муслим)

Това показва близостта на Абдуллах ибн Месʿуд (радийеллаху анх) до Пратеника (саллеллаху алейхи веселлем). Следователно твърдението, че Абдуллах ибн Месʿуд (радийеллаху анх) е бил невеж за обноските и поведението на Пратеника (саллеллаху алейхи веселлем) е напълно неоснователно. Алкаме предава:

Когато пристигнах в Сирия [Шам], откланях два ракята и след това се помолих: „О, Аллах, помогни ми с благочестив събеседник!“ Срещнах група хора и седнах при тях. Един от тях дойде и седна до мен. Попитах го кой е, а той отвърна, че е Ебу-д-Дерда. Казах му, че се бях помолил на Аллах да ме дари с благочестив събеседник и [изглежда] че Той е изпълнил тази молба. Той ме попита от къде идвам, а аз му казах, че съм от Куфа. При това той отбеляза: „Не е ли сред вас Ибн Умми Абд, пазителят на чехлите и възглавницата на Пратеника (саллеллаху алейхи веселлем) и отговорника за водата за абдеста му? Сред вас е и онзи, когото Аллах е предпазил от Шейтана, както е било низпослано върху езика на Пратеника (саллеллаху алейхи веселлем); сред вас е и пазителят на тайните на Пратеника (саллеллаху алейхи веселлем) – онези, за които никой няма никакво знание, освен него.“ (ел-Мустедрак)

По-късно Алкаме е бил признат за един от най-големите ученици и наследници на Абдуллах ибн Месʿуд (радийеллаху анх).

Знанието на Корана

Абдуллах ибн Месʿуд (радийеллаху анх) е притежавал дълбоко прозрение за смисъла на Корана, начина му четене и причините за низпославане на неговите айети. Самият той казва:

Кълна се в Онзи, освен Когото няма друг бог, няма низпослана сура от Книгата на Аллах, за която аз да не знам най-добре къде е била низпослана! Няма низпослан айет от Книгата на Аллах, за който аз да не знам най-добре причините за низпославането му! Ако науча, че някой притежава повече знание от мен за Книгата на Аллах и е на разстояние, което може да се достигне с камила, щях да я яхна [за да го посетя]. (Сахих ел-Бухари, Муслим)

Умер ибн ел-Хаттаб (радийеллаху анх) предава, че Пратеника (саллеллаху алейхи веселлем) е казал:

Който иска да получи удовлетворение от четенето на Корана, сякаш е бил низпослан току-що, трябва да го чете според четенето на Ибн Месʿуд.

Умер (радийеллаху анх) после казва:

Отидох да му съобщя тази радостната вест, но открих, че Ебу Бекр (радийеллаху анх) го бе достигнал преди мен и му беше предал радостната вест. Никога не можах да надмина Ебу Бекр (радийеллаху анх) в някое добро дело; той винаги ме превъзхождаше. (Муснед Ебу Яʿля, Ахмед, Беззар)

По друг повод Умер ибн ел-Хаттаб (радийеллаху анх) казва относно Ибн Месʿуд (радийеллаху анх):

Малък човек, преливащ от [знание за] право [фикх]. (Муʿджем ет-Таберани)

Умер ибн ел-Хаттаб (радийеллаху анх) е известен със своята съвестност по въпросите на религията. Ето защо неговите изказвания относно Абдуллах ибн Месʿуд (радийеллаху анх) са достатъчно доказателство, че Ибн Месуд (радийеллаху анх) е заемал много високо положение в науката за правото. Али (радийеллаху анх) предава, че Пратеника на Аллах (саллеллаху алейхи веселлем) е казал:

Ако трябваше да назнача някого за водач, без да се посъветвам [с някого], щях да назнача Ибн Умми Абд. (ел-Мустедрак)

За да има Пратеника (саллеллаху алейхи веселлем) толкова голямо доверие в човек и за да го назначи да управлява делата на мюсюлманите, определено показва, че човекът е трябвало да бъде с възвишен характер, със знания и проницателност в религията. За него Пратеника (саллеллаху алейхи веселлем) също казва:

За моята умма съм удовлетворен с онова, с което е удовлетворен Ибн Умми Абд. (ел-Мустедрак)

Предава се също, че веднъж Пратеника (саллеллаху алейхи веселлем) наредил на Абдуллах ибн Месʿуд (радийеллаху анх) да изнесе проповед. Той се изправил и казал: „О, хора, Аллах, Всеславния и Великия, е нашият Господар, Ислямът е нашата религия [дин], Коранът е нашият водител [имам], Домът на Аллах [Кяʿбе] е посоката ни за намаз [кибле], а това е Пратеника [на Аллах ], изпратен при нас [посочвайки Пратеника (саллеллаху алейхи веселлем)].“ После завършил: „Удовлетворени сме с онова, с което Аллах и Неговият Пратеник са удовлетворени за нас.“ Пратеника (саллеллаху алейхи веселлем) отбелязал: „Ибн Умми Абд каза истината и аз съм удовлетворен с онова, с което Аллах е удовлетворен за мен, за моята умма и за Ибн Умми Абд. (Муʿджем ет-Таберани)

Абдуллах ибн Месʿуд (радийеллаху анх) е бил известен с това, че изнасял кратки, но много съдържателни проповеди. Бил е известен също със своята благочестивост сред сподвижниците. Той разказва:

Когато бе низпослан айетът: „За онези, които вярват и вършат праведни дела, няма прегрешение в онова, което са вкусили [преди възбраната], ако са се бояли и вярвали, и вършели праведни дела, после са се бояли и вярвали, после са се бояли и благодетелствали. Аллах обича благодетелните.“ (Коран 5:93), Пратеника (саллеллаху алейхи веселлем) ми рече: „Ти си от тях.“ (Сахих Муслим, Сунен ет-Тирмизи)

Али ибн Ебу Талиб (радийеллаху анх) предава:

Веднъж Пратеника (саллеллаху алейхи веселлем) нареди на Абдуллах ибн Месʿуд (радийеллаху анх) да се качи на едно дърво и да му донесе нещо [пръчица за почистване на зъби]. Някои от сподвижниците на Пратеника (саллеллаху алейхи веселлем) забелязаха неговите прасци, докато той се катереше и започнаха да се смеят на тяхната мършавост. Тогава Пратеника (саллеллаху алейхи веселлем) рече: „На какво се смеете? Единият крак на Абдуллах ще бъде по-тежък върху Везната [в Съдния ден], отколкото планината Ухуд.“ (Муснед Ахмед, Ебу Яʿля, Муʿджем ет-Таберани)

Амр ибн eл-Ас (радийеллаху анх) предава:

Пратеника на Аллах (саллеллаху алейхи веселлем) почина в състояние, в което той обичаше Абдуллах ибн Месʿуд и Аммар ибн Ясир (радийеллаху анхум). (Муʿджем ет-Таберани)

Други хадиси за Абдуллах ибн Месʿуд (радийеллаху анх)

Хузейфе (радийеллаху анх) предава, че Пратеника на Аллах (саллеллаху алейхи веселлем) е казал:

Каквото Абдуллах ибн Месʿуд ви предаде, приемете го. (Сунен ет-Тирмизи)

Това доказва, че Абдуллах ибн Месʿуд (радийеллаху анх) се счита (както и всички сподвижници) за компетентен и надежден разказвач на хадиси. Предава се, че, когато Муаз ибн Джебел (радийеллаху анх) бил на смъртно легло, посъветвал:

Взимайте знание от четирима: Увеймир Ебу-д-Дерда, Селман Персиеца, Абдуллах ибн Месʿуд и Абдуллах ибн Селям, който някога бе юдеин, но после прие Исляма. (Сунен ет-Тирмизи)

Хузейфе (радийеллаху анх) предава също:

Попитахме Пратеника на Аллах (саллеллаху алейхи веселлем): „О, Пратенико на Аллах, само ако можеше да назначиш халиф.“ Той отговори: „Ако аз назнача халиф над вас и не му се подчините, тогава ще бъдете наказани, но каквото Хузейфе ви предаде, приемете го, и както Абдуллах ибн Месʿуд ви учи да четете, четете по този начин.“ (Сунен ет-Тирмизи)

Предава се, че Пратеника на Аллах (саллеллаху алейхи веселлем) също е казал:

Учете от четирима души: Абдуллах ибн Месʿуд, Салим – роба на Ебу Хузейфе, Убей ибн Кяʿб и Муаз ибн Джебел. (Сахих ел-Бухари, Сунен ет-Тирмизи)

Хафиз Ибн Хаджер ел-Аскаляни казва, че споменаването на нечие име пред имената на други (както е в случая с горното предание, където името на Ибн Месʿуд е споменато първо) показва превъзходството на този човек. Следователно степента на Ибн Месʿуд (радийеллаху анх) в познаването на Корана също може да се прецени от горния хадис. В тази връзка, по-горе вече бе споменато преданието от Умер (радийеллаху анх), в което Пратеника на Аллах (саллеллаху алейхи веселлем) казва, че всеки, който иска да чете Корана, сякаш е бил току-що низпослан, трябва да го чете според четенето на Абдуллах ибн Месʿуд (радийеллаху анх).

Други изказвания

Имам Шаʿби казва:

Нито един сподвижник на Пратеника (саллеллаху алейхи веселлем), който е влязъл в Куфа, не е имал по-полезно знание [за хората] и не е бил по-голям правовед от Абдуллах ибн Месʿуд (радийеллаху анх).

Алляме Зехеби, описвайки големия сподвижник, пише:

Абдуллах ибн Месʿуд (радийеллаху анх), ученият водител [ел-имам ер-раббани], Ебу Абдуррахман Абдуллах ибн Умми Абд ел-Хузели; сподвижник и личен прислужник на Пратеника (саллеллаху алейхи веселлем); един от първите приели Исляма; един от участвалите в битката при Бедр; един от вещите правоведи и преподаватели на Корана; един от онези, които се стремели да предават [думите на Пратеника (саллеллаху алейхи веселлем)] много точно; изключително съвестен в [своите] предания; човек, който смъмрял учениците си за тяхната небрежност при записване на точните думи [на Пратеника (саллеллаху алейхи веселлем)]… [Поради изключителна предпазливост] той предавал много малко… Неговите ученици не давали преимущество на друг сподвижник над него… Със сигурност той е бил сред водещите сподвижници, носителите на свещеното знание, както и образци на водачеството. (Тезкират ел-хуффаз 1:13-16)

Заключение

Горното е само част от онова, което е предадено относно превъзходството и добродетелите на Абдуллах ибн Месʿуд (радийеллаху анх). Няма съмнение, че всеки сподвижник заслужава висока оценка, особено онези, които са похвалени от Пратеника (саллеллаху алейхи веселлем). Както научихме, Абдуллах ибн Месʿуд (радийеллаху анх) е бил един от избраните сподвижници, известен и похвален за своята наука и дълбоко вникване в религията.

Критикуването на който и да близък на Аллах Теаля човек означава да се навлече гневът на Аллах (Аллах да ни пази от това!). В хадис кудси Пратеника (саллеллаху алейхи веселлем) предава, че Аллах Теаля е казал: „Който таи вражда към Мой приятел [вели], Аз му обявявам война.“ (Сахих ел-Бухари) Ето защо да се омаловажава по някакъв начин степента на сподвижник, особено такъв, който е притежавал толкова много добродетели, се счита за много сериозно престъпление. Сподвижниците са сред онези, от които Аллах Теаля е изразил Своето доволство:

Най-предните, първите от преселниците и помощниците, и онези, които ги следват с добрина… Аллах е доволен от тях и те са доволни от Него. Той е приготвил за тях Градините, сред които реки текат, там ще пребивават вечно и завинаги. Това е великото спасение. (Коран 9:100)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Published in: on 03.02.2014 at 0:01  Коментарите са изключени за Абдуллах ибн Месʿуд (радийеллаху анх)  
Tags:
%d блогъра харесват това: