Айетът за “въжето на Аллах” [хабл Аллах]

Айетът за “въжето на Аллах” [хабл Аллах]

 

И се дръжте здраво за въжето на Аллах всички заедно, и не се разединявайте. И помнете благодатта на Аллах към вас, когато бяхте врагове, а Той помири сърцата ви и станахте братя чрез Неговата благодат! И бяхте върху ръба на ров от огън, а Той ви спаси от него. Така Аллах ви разяснява Своите знамения, за да бъдете напътени. [Али Имран: 103]

Казва Всевишният: “И се дръжте здраво за въжето на Аллах всички заедно.

Знай, че след като Всевишният им повели да се предпазват от забранените неща, също им повели да се придържат здраво към онова, което е в основата всички добрини и покорства, а то е придържането към въжето на Аллах.

И знай, че всеки, който ходи по тесен път се страхува да не се подхлъзнат краката му. И ако той се придържа към въжета, които са вързани в двата си края и се намират от двете страни на пътя се избавя от страха. И няма съмнение, че пътят на истина е тесен път, а краката на много от творенията се подхлъзват по този път. И който се придържа към указанията на Аллах и явните Му доводи, той се избавя от страха. Затова значението на думата “въже” в този айет е всяко нещо, което позволява на човек да стигне до истината в религията. А тези неща са много и всеки тълкувател споменава различно нещо от тях.

Казва Ибн Аббас (радийеллаху анхума): Значението на думата въже тук е договорът, споменат в думите Му [на Всевишния]: “И спазвайте своя обет към Мен, за да спазвам и Аз Своя обет към вас.” [ел-Бакара: 40] И казва още [Всевишния]: “Освен ако са под закрила от Аллах и под закрила от хората.” [Али Имран: 112] [Буквално: “Освен [ако се придържат] към въже [подадено] от Аллах или въже [подадено] от хората.”] Като думата “въже” в този айет значи договор. А договора е наречен въже, защото чрез него чрез него се премахва страха от ходене по всички пътища по същия начин, както и в горния пример с въжето.

Други казват: Това е Коранът. Предава се от Али (радийеллаху анх) от Пророка (саллеллаху алейхи ўе алихи ўе селлем), който е казал: “Ще настане смут.” Казаха: “Какъв е изходът от него?” Каза [саллеллаху алейхи ўе алихи ўе селлем]: “Книгата на Аллах. В нея са вестите за онова преди вас и известие за онова след вас, и отсъждане за онова между вас, и той е здравото въже на Аллах.” И се предава от Ибн Месуд [радийеллаху анх], че Пророка (саллеллаху алейхи ўе алихи ўе селлем) е казал: “Този Коран е въжето на Аллах.” И се предава от Ебу Саид ел-Худри [радийеллаху анх] от Пророка (саллеллаху алейхи ўе алихи ўе селлем), който е казал: “Оставям сред вас две тежести. Книгата на Аллах, която е въже, протегнато между небето и земята. И моето семейство – ехлю бейти.

Други казват: Това е религията на Аллах.

Други казват: Това е покорството към Аллах.

Други казват: Това е искреността в покаянието.

Други казват: Това е джемаатът, като словоредът на айета е в подкрепа на това тълкуване, защото продължава с думите: “И не се разединявайте!

Всички тези тълкувания са близки по смисъл, а същността е онова, което споменахме, че когато човек се спуска в кладенец се държи за въже за да не падне в него. И Книгата на Аллах, и договорът с Него, и религията, и покорството към Него, и съгласието с джемаата на вярващите предпазват своя собственик от пропадане в дупката на Джехеннема. Затова тълкувателите са ги посочили за “въжето на Аллах” и са повелили да се придържаме към тях.

Извеждат Саид ибн Менсур, Ибн Еби Шейбе, Ибн Джерир, Ибн ел-Мунзир и ет-Таберани с достоверна верига от Ибн Месуд (радийеллаху анх) за думите Му [на Всевишния]: “И се дръжте здраво за въжето на Аллах…”. Казва: Въжето на Аллах е Коранът.

И извеждат ел-Фирияби, Абд ибн Хумейд, Ибн ед-Дурайс, Ибн Джерир, Ибн ел-Енбари в “ел-Месахиф”, ет-Таберани, Ибн Мердеўейх и ел-Бейхеки в “еш-Шуаб” от ибн Месуд (радийеллаху анх), който казва: „Този път е обладан. Обладават го шейтаните, които казват: “Ей, рабе на Аллах, обърни се по този път!” – за да отклоняват от пътя на Аллах. Затова се дръжте здраво за въжето на Аллах – Корана.“

И извеждат Ибн Еби Шейбе и Ибн Джерир от Ебу Саид ел-Худри (радийеллаху анх), който казва: Пратеника на Аллах (саллеллаху алейхи ўе алихи ўе селлем) каза: “Книгата на Аллах е въже, протегнато от небето към земята.

И извежда Ибн Еби Шейбе от Ебу Шурайх ел-Хуза‘и (радийеллаху анх), който казва: Пратеника на Аллах (саллеллаху алейхи ўе алихи ўе селлем) каза: “Този Коран е връзка – единият й край е в ръката на Аллах [“Ръката на Аллах” не трябва да се разбира буквално. Пречист е Аллах от всякакво подобие с творенията.], а другият й край е в ръцете ви. Затова се дръжте здраво за него, защото вие никога не ще се заблудите и не ще бъдете погубени, ако го следвате.

И извеждат Ибн Еби Шейбе и ет-Таберани от Зейд ибн Еркам (радийеллаху нах), който казва: Пратеника на Аллах (саллеллаху алейхи ўе алихи ўе селлем)  ни даваше проповед и каза: “Оставям сред вас Книгата на Аллах – тя е въжето на Аллах – който го следва, се намира в напътствие, а който го изостави се намира в заблуда.

И извежда Ахмед от Зейд ибн Сабит (радийеллах анх), който казва: Пратеника на Аллах (саллеллаху алейхи ўе алихи ўе селлем) каза: “Оставям сред вас двама наместници [букв. двама халифи – халифетейн]: Книгата на Аллах, Всемогъщия и Превеликия – тя е въже, протегнато между небето и земята. И моето семейство – ехлю бейти. И наистина те двете не ще се отделят едно от друго, докато не се срещнат с мен при [басейна] ел-Хаўд̣.

И извежда ет-Таберани от Зейд ибн Еркам (радийеллаху анх), който казва: Пратеника на Аллах (саллеллаху алейхи ўе алихи ўе селлем) каза: “Аз съм ваш предшественик в ахиретa [Думата “ферат” означава награда и откуп за вярващите. Когато почине дете в дуата по време на дженазе сe казва: “О, Аллах, стори го ферат [т.е. откуп и надграда] за нас!”], а вие ще дойдете да пиете при мен от [басейна] ел-Хаўд̣. Затова внимавайте по какъв начин ще ме заместите в отношението си към двете тежести [ес-секалейн].” Казаха: „А кои са двете тежести, о, Пратенико на Аллах?“ Каза: “По-голямата от тях е Книгата на Аллах, Всемогъщия и Превеликия. Тя е връзка, единият край на която е в ръката на Аллах, а другият – в ръцете ви. Затова се дръжте здраво за нея и не ще бъдете погубени, нито ще се заблудите. А по-малката е моето семейство. И наистина те не ще се отделят едно от друго, докато не се срещнат с мен при [басейна] ел-Хаўд̣. И помолих моя Господар за тях двете, затова не ги изпреварвайте, защото ще бъдете погубени, нито ги поучавайте, защото те са по-учени от вас!

И извеждат Ибн Саад, Ахмед и ет-Таберани от Ебу Саид ел-Худри (радийеллаху анх), който казва: Пратеника на Аллах (саллеллаху алейхи ўе алихи ўе селлем) каза: “О, хора, оставям сред вас две неща – ако ги последвате, не ще се заблудите след мен. Две неща, едното от които е по-велико от другото. Книгата на Аллах, която е въже, протегнато между небето и земята. И моето семейство – ехлю бейти. И наистина те двете не ще се отделят едно от друго, докато не се срещнат с мен при [басейна] ел-Хаўд̣.

И извеждат Саид ибн Менсур, Абд ибн Хумейд, Ибн Джерир, Ибн ел-Мунзир и ет-Таберани по пътя на еш-Шааби от Ибн Месуд (радийеллаху анх): И се дръжте здраво за въжето на Аллах всички заедно… Казва: „Въжето на Аллах е джемаатът.“

И извеждат Ибн Джерир и Ибн Еби Хатим по пътя на еш-Шаби от Сабит ибн Кутбе ел-Музени, който казва: Чух Ибн Месуд (радийеллаху анх) да дава проповед, казвайки: „О, хора, съблюдавайте на всяка цена покорството и джемаата, защото наистина те двете са въжето на Аллах, което ни е повелено [да се придържаме към него].“

И извежда Ибн Еби Хатим от Семмак ибн ел-Ўелид ел-Ханефи, че е срещнал Ибн Аббас (радийеллаху анх) и го попитал: „Какво ще кажеш по отношение на султан [човек, властващ над нас], който ни угнетява [несправедлив, тиранин], и ни ругае, и злоупотребява със садаката [милостинята] ни? Да го възпрем ли?“ Каза: „Не! Давайте им! Джемаатът! Джемаатът! Наистина предишните общности бяха погубени, защото се разединиха. Не си ли чувал думите на Аллах: “И се дръжте здраво за въжето на Аллах всички заедно, и не се разединявайте.”?

И извеждат Ибн Мадже, Ибн Джерир и Ибн Еби Хатим от Енес (радийеллаху анх), който казва: Пратеника на Аллах (саллеллаху алейхи ўе алихи ўе селлем) каза: “Синовете на Исраил се разделиха на седемдесет и една групи, а моята общност ще се раздели на седемдесет и две групи. Всички ще са в Огъня, с изключение на една.” Казаха: „О, Пратенико на Аллах, и коя е тя?“ Каза: “Джемаатът!” А после каза: “И се дръжте здраво за въжето на Аллах всички заедно, и не се разединявайте.

И извеждат Муслим и ел-Бейхеки от Ебу Хурайра (радийеллаху анх), че Пратеника на Аллах (саллеллаху алейхи ўе алихи ўе селлем) казва: “Наистина Аллах одобрява за вас три неща и ненавижда за вас други три. Одобрява да Му служите и да не съдружавате с него нищо, и да се държите здраво за въжето на Аллах всички заедно, и да не се разединявате, и да давате наставление на онзи, комуто Аллах е поверил вашите дела. И ненавижда за вас “Каза и бе казано…” [т.е. сплетни и клюки], и многото въпроси, и погубването на богатствата.

И извеждат Ахмед и Ебу Даўуд от Муаўийе ибн Еби Суфян, че Пратеника на Аллах (саллеллаху алейхи ўе алихи ўе селлем) е казал: “Наистина хората на двете писания се разделиха по отношение на религията им на седемдесет и две общности. И наистина тази общност ще се раздели на седемдесет и три общности [с различни пристрастия]. Всички те ще бъдат в Огъня, с изключение на една, и тя е джемаатът.

И извежда ел-Хаким, като го определя за достоверен хадис, от Ибн Умер (радийеллаху анх), че Пратеника на Аллах (саллеллаху алейхи ўе алихи ўе селлем) е казал: “Който излезе извън рамките на джемаата, дори и на педя разстояние, той е свалил възела на Исляма от своя врат до тогава, докато не си го сложи отново. И който умре и над него няма имам, който да води джемаата, умира както по време на невежеството.

И извеждат Ибн Джерир и Ибн Еби Хатим от Ебу ел-Алийе: “И се дръжте здраво за въжето на Алла̄х…” Казва: „Това е искреността изцяло към Аллах.“ “И не се разединявайте.” Казва: „Не се отвръщайте от нея! [или: Не враждувайте против нея!]“ Казва: „От искреността. И бъдете братя заради нея.“

И извежда Ибн Еби Хатим от ел-Хасен: “И се дръжте здраво за въжето на Аллах …” Казва: „Към покорството към Него [Аллах Теаля].“

И извежда от Катаде: “И се дръжте здраво за въжето на Аллах …” Казва: „За договора с Аллах и за Неговата повеля.“

И извежда Ибн Джерир от Ибн Зейд (радийеллаху анх): “И се дръжте здраво за въжето на Аллах …” Казва: „Ислямът!“

 От тефсирите на имам Джелялюддин ес-Суюти и Фахруддин ер-Рази

Published in: Без категория on 13.03.2015 at 17:57  Коментарите са изключени за Айетът за “въжето на Аллах” [хабл Аллах]  
Tags: ,
%d блогъра харесват това: