Какво знаем за ел-Хидр (Хъзър) (алейхисселям)?

Какво знаем за ел-Хидр (Хъзър) (алейхисселям)?

 

Ел-Хидр (Хъзър) (алейхисселям) е човек, споменат многократно в сура ел-Кехф на Корана като спътник на пророка Муса (алейхисселям). Той е онзи, комуто бяхме оказали милост и го бяхме научили на знание от Нас (18: 65) и краткото му пътуване с пророка Муса (алейхисселям) е един от най-интригуващите и духовно силни разкази на Корана.

Спътникът на Муса (алейхисселям) от сура ел-Кехф

Името на ел-Хидр (алейхисселям) не е изрично споменато в Корана. Човекът, с когото Муса (алейхисселям) се среща в сура ел-Кехф, е идентифициран само като един от Нашите раби” (18: 65), което поражда разногласия относно това кой точно е той.

Имам ел-Куртуби казва: „Споменатият раб е ел-Хидр съгласно мнозинството от учените и съгласно достоверните пророчески предания. Някои учени, на чиито мнения не се обръща внимание, се противопоставят на това, като заявяват, че човекът не е ел-Хидр, който е бил спътник на Муса (алейхисселям), а е друг знаещ човек.” [Тефсир ахкям ел-Куран]

Достоверните пророчески хадиси, споменати от имам ел-Куртуби, могат да бъдат открити в сборниците на ел-Бухари и Муслим с първоизточник Убей ибн Кяб (радийеллаху анх).

Защо е бил наречен ел-Хидр?

Името ел-Хидр означава Зеления. Ебу Хурайра (радийеллаху анх) предава, че Пратеника на Аллах (саллеллаху алейхи ўеселлем) е казал: „Бил е наречен ел-Хидр, защото седнал върху суха и безплодна земя и изведнъж тя се раззеленила под него.” [ел-Бухари, ет-Тирмизи]

Бил ли е пророк ел-Хидр (алейхисселям)?

Учените са на различно мнение относно това дали ел-Хидр (алейхисселям) е бил пророк или просто светец (ўели).

Ибн Хаджер във Фетх ел-бари цитира Ибн Атиййа, който казва, че мнозинството от учените смятат, че той е бил пророк. Същото посочва и имам ел-Куртуби в Ахкям ел-Куран, цитирайки ел-Хаттаби; имам ен-Неўеўи в Шерх Сахих Муслим и имам ел-Айни в Умдат ел-кари.

Други учени, като имам ел-Кушейри, са на мнение, че той е бил само светец (ўели), а не пророк.

Онези, които приемат, че той е бил пророк, се основават на следното:

1) Той е притежавал знание, което дори пророка Муса (алейхисселям) не е имал. Имам ел-Куртуби казва, че човек не се учи, нито следва някого, освен онзи, който е по-високо от него, и не е възможно някой, който не е пророк, да бъде по-високо или да превъзхожда пророк.

2) Той е извършил действия, като например убийството на дете и потопяването на кораб, които не може да не са му били заповядани чрез откровение (ўахй), и е невъзможно да са били свръхестествени способности (илхам/кешф). Това е така, защото първото е решително и е свързано с увереност, докато второто е вероятно, а не сигурно. Не би било позволено на ел-Хидр (алейхисселям) да извърши тези действия, освен ако е нямал ясно знание, изразяващо увереност, което да разреши извършването им, а това може да стане само чрез откровение, което е специфично за пророците.

3) Той е описан в Корана като човек, комуто бяхме оказали милост… от Нас” (18:65), което много от тълкувателите на Корана определят като пророчество. Това е, защото думата „милост” (рахма) понякога е свързана с откровение, както е в айета от Корана: „И не си се надявал, че на теб ще бъде поверена Книгата, но това е милост от твоя Господар. (28: 86)

Фактът, че милостта (рахма), оказана на ел-Хидр (алейхисселям), се отнася до откровението, се разбира от израза „от Нас”, а именно откровение от Аллах, както и фактът, че думата рахма не е членувана, което в арабския език показва възвеличаване, а също и необхватната същност на истината, обозначена с думата.

4) Той е описан в Корана като човек, коготобяхме научили на знание от Нас” (18: 65), което показва, че това знание е било категорично и е било низпослано.

[ел-Куртуби, Ахкям ел-Куран; Ебу ес-Сууд, Тефсир; ер-Рази, Тефсир ел-кебир; ен-Неўеўи, Шерх Сахих Муслим]

Жив ли е ел-Хидр (алейхисселям)?

Учените са на различни мнения относно това дали е жив ел-Хидр (алейхисселям).

Имам ен-Неўеўи в тълкуванието си на Сахих Муслим казва:

„Мнозинството от учените смятат, че той е жив и е сред нас, и това е всепризнато сред суфиите, хората на праведността и гнозиса. Има предания, че са го виждали, събирали са се с него, вземали са от него, задавали са му въпроси и са получавали отговори от него и неговите присъствия на благородни и добри места и обиталища са повече, отколкото могат да бъдат изброени, и са толкова известни, че не могат да бъдат скрити.

Шейх Ебу Амр ибн Салях казва: „Той е жив съгласно мнозинството от учените и праведниците и обикновените хора са с тях в това.” (Край на цитата)

Най-силните доказателства за това са:

1) Добър (хасен) хадис, както посочва Ибн Хаджер, предаден от имам Ахмед в Китаб ез-зухд, в който Пророка (саллеллаху алейхи ўеселлем) казва, че Иляс (алейхисселям) и ел-Хидр (алейхисселям) се срещат всяка година и прекарват месец Рамадан в Йерусалим.

2) Множеството предания на праведници, които са се срещали с ел-Хидр (алейхисселям), както посочва имам ен-Неўеўи, цитиран по-горе.

Този живот, обаче, не трябва да се определя като безсмъртие, защото безсмъртен е онзи, който не е подвластен на смъртта. Това се отхвърля с айета от Корана: И за никой човек преди теб [о, Мухаммед] не отредихме да е безсмъртен. Щом и ти ще умреш, нима те ще бъдат безсмъртни? Всяка душа ще вкуси смъртта.” (21: 34-35)

Учените са на различни мнения относно това кога ще умре ел-Хидр (алейхисселям). Някои казват, че ще умре след като ед-Деджал бъде убит. Други казват, че ще умре след като Коранът бъде вдигнат. Трети не уточняват и заявяват, че той ще умре в края на времето. [ен-Наўеўи, Шерх Сахих Муслим; ел-Алюси, Рух ел-меани]

Също така учените са на различни мнения по отношение на това колко дълго той е бил жив. Бил ли е жив преди Нух (алейхисселям) или се е родил след това? Това са все въпроси, за които няма достоверни доказателства, не са част от задължителните неща, в които мюсюлманинът трябва да вярва и нямат практическо значение за обикновените вярващи.

Има още много подробности около ел-Хидр (алейхисселям). Написани са цели книги за него и горното е само един кратък преглед на някои от най-честите въпроси, които хората задават. Както беше споменато преди, много от въпросите са обект на разногласия между учените, заради правдоподобността на доказателствените текстове. Като такива, въпреки че може да не се съгласим с гледните точки на другите, ние не трябва да превръщаме подробностите около ел-Хидр (алейхисселям) в предмет на раздор.

И Аллах знае най-добре!

Селман

Published in: on 24.03.2012 at 21:44  Коментарите са изключени за Какво знаем за ел-Хидр (Хъзър) (алейхисселям)?  
Tags: ,