Как да отблъснем бедността? – Джелялюддин ес-Суюти

Как да отблъснем бедността?

Придобиване на препитание чрез добри дела

изтегли от тук

 

Автор: Джелялюддин ес-Суюти

С коментари на мюфтията Мухаммед Шефи

 

Предговор

Лесна рецепта срещу проблемите и бедността на мюсюлманите

Днес проблемите, с които мюсюлманите се сблъскват, не могат да бъдат скрити от проницателния човек. Сякаш бедността, несъстоятелността и тревожността са се превърнали в отличителни белези на мюсюлманите. Мъдрите мъже на тази общност планират всякакви видове лекове срещу тази тежка болест. Но въпреки това, понякога избраният план е неправилен. Така, вместо да бъде лек, той задълбочава проблема. Някои планове са точни, но не са практични, нито са достъпни за хората.

Тук съм изложил някои лекове, взети от словата на Аллах Теаля и на Неговия Пратеник (саллеллаху алейхи ўеселлем). Несъмнено тези слова са чисти от всякакви недостатъци. Няма начин тези лекове да са неверни или вредни. Независимо дали са трудни или не, човек може да ги приложи и да види за себе си.

За лечението на бедността, избрах да преведа книгата „Хусул ер-ризк би усул ер-рифк” на известния учен от девети век шейх Джелялюддин ес-Суюти. Тя е достатъчна по тази тема.

Хвала на Аллах, че тази книжка беше преведена с необходимите коментари!

От Аллах е успехът!

Мюфтия Мухаммед Шефи

 

Придобиване на препитание чрез добри дела

Шейх Джелялюддин ес-Суюти казва:

Много хора поискаха от мен да събера всички предания от достоверните хадиси, свързани с делата и думите, споменати за увеличаване на препитанието и отблъскване на бедността и несъстоятелността и които са били изпробвани. Затова пиша тази книжка, която съм разделил на две части. Първата част съдържа зикр и дуа, а втората част – дела, които увеличават препитанието.

*

 

Първа част

Зикр и дуа, които отблъскват бедността

 

Ебу Хурайра (радийеллаху анх) предава, че Расулюллах (саллеллаху алейхи ўеселлем) е казал: «Който бъде дарен с благо от Аллах, трябва много да благодари за него. Който има много грехове, трябва много да се покайва. Който изпита липса на препитание, трябва много да чете:

[Ля хаўле ўеля куўўете илля билляхилалиййи-л-азим]

„Няма сила и няма мощ освен чрез Аллах, Всевишния, Превеликия!”» [„ел-Еўсет”, ет-Таберани]

*

Ибн Аббас (радийеллаху анх) предава, че Расулюллах (саллеллаху алейхи ўеселлем) е казал: «Който привикне към търсенето на опрощение [истигфар], Аллах ще го спаси от всеки проблем и от всяко нещастие.» [Ахмeд; Eбу Даўуд; Ибн Мадже]

*

Абдуллах ибн Месуд (радийеллаху анх) предава, че Расулюллах (саллеллаху алейхи ўеселлем) е казал: «Който чете сура „ел-Ўакиа” всяка нощ, няма да бъде засегнат от бедност и нужда.» [„ел-Mуснед”, Ебу Йеaля]

*

Енес (радийеллаху анх) предава, че Расулюллах (саллеллаху алейхи ўеселлем) е казал: «Сура „ел-Ўакиа” е сурата на богатството. Четете я и научете децата си да я четат!» [Ибн Мердеўейх]

*

Aише (радийеллаху анха) предава, че Пророка (саллеллаху алейхи ўеселлем) е казал: «Когато Aдем (алейхисселям) бил изпратен на земята, той застанал пред Кяaбе и изпълнил два ракята намаз. Тогава Аллах вдъхновил следната дуа в сърцето му:

[Аллахумме иннеке теaлему сирри ўе алянийети фекбел меaзирати, ўе теaлему хаджети фе еaтини су`ли, ўе теaлему ма фи нефси фегфир ли зенби. Аллахумме инни ес`елюке иманен юбаширу калби, ўе йекинен садикан хатта еaлеме иннеху ля юсибуни илля ма кетебте ли, ўе раддини бима касемте ли]

„О, Аллах, Ти знаеш и тайното, и явното ми. Приеми моето извинение! И Ти знаеш моята нужда. Изпълни моето искане! И Ти знаеш какво е в душата ми. Опрости греха ми! О, Аллах, моля Те за вяра, запечатана в сърцето ми, и за истинско убеждение, така че да знам, че нищо не ми се случва освен онова, което Ти си написал за мен. Направи ме да съм доволен от онова, което си ми отредил!”

После Аллах вдъхновил на Aдем (алейхисселям): „О, Aдем, приех твоето покаяние. Опростих те и всеки, който Ми се помоли с тази дуа, ще му простя и ще поема отговорността за всичките му дела. Светът ще дойде при него, въпреки че той може да не го желае.» [Ибн Мердеўейх]

*

Али (радийеллаху анх) предава, че Расулюллах (саллеллаху алейхи ўеселлем) е казал: „Който казва всеки ден сто пъти:

[Ля иляхе иллеллаху-л-мeлику-л-хакку-л-мубин]

„Няма друг бог освен Аллах, Владетеля, Истинния, Явния!”, това ще стане причина за неговата защита от бедността и утеха от самотата в гроба.» [„Муснед ел-фирдеўс”]

*

Абдуллах ибн Месуд (радийеллаху анх) предава, че Расулюллах (саллеллаху алейхи ўеселлем) е казал: «Който прочете сура „ел-Ихляс”, когато влиза вкъщи, тази сура ще отдалечи бедността от обитателите на този дом и от съседите.» [ет-Таберани]

*

Убей (радийеллаху анх) предава, че един мъж попитал Расулюллах (саллеллаху алейхи ўеселлем) как ще бъде, ако чете само благослов за него [салеўат] вместо други споменавания. Расулюллах (саллеллаху алейхи ўеселлем) казал: «Ако правиш това, Аллах ще поеме отговорността за всички твои нужди в този свят и в отвъдния.» [„ел-Муснед”, Ахмед]

*

Aише (радийеллаху анха) предава, че Расулюллах (саллеллаху алейхи ўеселлем) четял следната дуa:

 

[Аллахумме-дж-ал еўсеа ризкике алеййе инде кибери синни ўенкида`и умри]

«О, Аллах, увеличи Твоето препитание за мен, когато остарея и в края на живота ми!» [ет-Таберани]

*

Джабир (радийеллаху анх) предава, че Расулюллах (саллеллаху алейхи ўеселлем) е казал: «Да ти покажа ли нещо, което ще те защити от враговете ти и ще направи препитанието ти обилно? То е да се молиш на Аллах и денем, и нощем, защото дуата е оръжието на вярващия.» [ел-Мустегфири]

*

Ебу Селеме (радийеллаху анх) предава, че Расулюллах (саллеллаху алейхи ўеселлем) четял следната дуа след сутрешния намаз:

[Аллахумме инни ес`елюке ризкан таййиба, ўе илмен нафиа, ўе амелен мутекаббеля]

«О, Аллах, моля Те за чисто препитание, полезно знание и прието дело!» [ел-Мустегфири]

*

Имам ел-Мустегфири предава от имам Малик, че когато той свършел петъчния намаз и излизал, той четял следната дуа при вратата на джамията:

[Аллахумме инни еджебту деaўетек, ўе саллейту феридатек, ўентешерат лима емертени, ферзукни мин федлик, ўе енте хайру-р-разикин]

«О, Аллах, отвърнах на Твоя призив. Изпълних Твоята заповед. Излязох [за да печеля] както си ми повелил. Дари ме с препитание от Твоята благодат, защото Ти си Най-добрият от даващите препитание!»

*

Абдуллах ибн Умер (радийеллаху анх) предава, че Пророка (саллеллаху алейхи ўеселлем) е казал: «Когато часът на смъртта на Нух (алейхисселям) наближил, той посъветвал сина си да чете две неща. Едното от тях било:

[Ля иляхе иллеллах]

„Няма друг бог освен Аллах!”, а другото:

[Субханеллахи ўебихамдих]

„Пречист е Аллах и хвала Нему!” Тези две неща съставляват намаза на всяко нещо и заради тях на всяко нещо се дава препитание.» [„ел-Едеб ел-муфрад”, ел-Бухари]

*

Джабир ибн Абдуллах (радийеллаху анх) предава, че Расулюллах (саллеллаху алейхи ўеселлем) е казал: «Онова, с което Нух (алейхисселям) посъветвал сина си, били словата:

[Субханеллахи ўебихамдих]

„Пречист е Аллах и хвала Нему!” Цялото творение изрича тези слова и заради тях получава препитание.» [ел-Мустегфири]

*

Абдуллах ибн Умер (радийеллаху анх) предава, че един мъж се оплакал от бедността си на Расулюллах (саллеллаху алейхи ўеселлем). Расулюллах му казал: «Защо не изричаш словата на ангелите и прославите на творението? Те са:

[Субханеллахи ўебихамдих, субханеллахи-л-азим, естегфируллах]

„Пречист е Аллах и хвала Нему! Пречист е Аллах, Превеликия! О, Аллах, опрости ме!” Изричай тези слова по сто пъти преди да си кланял сутрешния намаз, но след като времето за него вече е влязло, и светът ще ти бъде подчинен.» [ел-Мустегфири]

*

Веднъж Умер (радийеллаху анх) изпитал бедност, споменал за състоянието си пред Пророка (саллеллаху алейхи ўеселлем) и му поискал малко фурми. Пророка (саллеллаху алейхи ўеселлем) му казал, че, ако иска, може да му даде малко фурми, но, ако иска, може да го научи и на слова, които са по-добри за него. Тези слова били:

[Аллахумме-хфезни бил-ислями каида, ўехфезни бил-ислями ракида, ўеля тетмеa фиййе адуўўун ўеля хасид, ўе еузу бике мин шерри ма енте ахизун бинасийетих, ўе ес`елюке минел хайрил-лези бийедик]

«О, Аллах, закриляй ме чрез исляма, докато седя! И ме закриляй чрез исляма, докато спя! Не позволявай да ми навреди враг или завистник. Търся закрила при Теб от злото на онова, което е в Твоя власт. И Те моля за доброто, което е в Твое владение.» [ел-Мустегфири]

*

Али (радийеллаху анх) предава, че Расулюллах (саллеллаху алейхи ўеселлем) е казал: «Предпочиташ да ти дам петстотин овце с техните овчари или пет слова?» Това било знак, че последното е много по-добродетелно. Тези слова били:

[Аллахумме-гфир ли зенби, ўе таййиб ли кесби, ўе ўессиa ли фи хулюки, ўеля темнеaни мимма кадайте ли бих, ўеля тузхиб нефси иля шей`ин сарафтеху анни]

«О, Аллах, опрости греха ми, направи дохода ми чист и подобри характера ми! И не ме лишавай от онова, което си предопределил за мен! И не насочвай душата ми към нещо, което не е предопределено за мен!» [ел-Мустегфири]

*

Aише (радийеллаху анха) предава, че баща й, Ебу Бекр (радийеллаху анх), я попитал дали да я научи на дуа, на която Пророка (саллеллаху алейхи ўеселлем) го бил научил. Иса (алейхисселям) учел на тази дуа учениците си. Хубавото на тази дуа е, че дори ако дълговете на човек са колкото планината Ухуд, Аллах ще ги премахне. Aише (радийеллаху анха) поискала от баща си непременно да я научи и той й казал следната дуа:

[Аллахумме кяшифе-л-кураб, муджибе-д-деaўети-л-мудтарр, рахмане-д-дуня ўел ахирати ўе рахимехума, енте терхамуни бирахметин тугнини биха аммен сиўак]

«О, Аллах, Премахващи мъката, Отговарящи на дуата на страдащия, Милостиви в този свят и в отвъдния, смили се над мен с милост, която да ме направи независим от всички освен от Теб!»

Ебу Бекр (радийеллаху анх) разказва, че бил затънал в дългове и бил много притеснен за тях. Няколко дни след като прочел тази дуа, той казал: „Аллах ме дари с толкова много благодат, че изплатих всичките си дългове.”

Aише (радийеллаху анха) също казва, че дължала пари на някаква жена и много се срамувала от това. Тя започнала да чете тази дуа и за няколко дни Аллах я дарил с препитание, което не било нито от наследство, нито от милостиня. Тя използвала това богатство, за да върне дълга си. [ел-Бейхеки; ел-Хаким; ел-Беззар]

*

Ебу Сеид (радийеллаху анх) предава, че веднъж Пророка (саллеллаху алейхи ўеселлем) видял Ебу Умаме (радийеллаху анх) натъжен и го попитал каква е причината. Той казал, че има дългове и тревоги. Расулюллах (саллеллаху алейхи ўеселлем) рекъл: «Да те науча ли на слова, които, ако изричаш, Аллах ще премахне тревогите и дълговете ти? Чети тази дуа всяка сутрин и вечер по три пъти:

[Аллахумме инни еузу бике минел хемми ўел хузн, ўе еузу бике минел аджзи ўел кесел, ўе еузу бике минел джубни ўел бухл, ўе еузу бике мин галебети-д-дейни ўе кахри-р-риджал]

„О, Аллах, търся закрила при Теб от тревогата и тъгата. И търся закрила при Теб от безсилието и мързела. И търся закрила при Теб от страхливостта и скъперничеството. И търся закрила при Теб от това дългът да ме сломи и хората да ме съкрушат.”»

Ебу Умаме (радийеллаху анх) казва, че когато започнал да чете тези слова, Аллах премахнал тревогите и дълговете от него. [Ебу Даўуд]

*

Веднъж един роб отишъл при Али (радийеллаху анх), за да го помоли за парична помощ за свободата си. Али (радийеллаху анх) казал: „Да те науча ли на слова, на които Расулюллах (саллеллаху алейхи ўеселлем) ме научи? Ползата от тези слова е такава, че дори да имаш дългове, колкото планината Ухуд, Аллах ще ги премахне от теб:

[Аллахумме раббе-с-семаўат-с-себʿи ўе раббе-л-аршил-азим, иляхе адеме ўе раббе кулли шей, мунзилеттеўрати ўелинджили ўелфуркан, фаликалхабби ўен-неўа, еузу бике мин шерри кулли шей`ин енте ахизун бинасийетих. Аллахумме енте-л-еўўелю фелейсе каблеке шей, ўе енте-л-ахиру фелейсе беaдеке шей, ўе енте-з-захиру фелейсе феўкаке шей, ўе енте-л-батину фелейсе дунеке шей, икди анне-д-дейне ўе егнина минел фекр]

«О, Аллах, Господарю на седемте небеса и Господарю на великия Трон; Боже на Aдем и Господарю на всяко нещо; Който низпосла eт-Теўрат [Тората], ел-Инджил [Eвангелието] и ел-Фуркан [Корана]; Който разцепва семената и зрънцата! Търся закрила при Теб от злото на онова, което е в Твоя власт! О, Аллах, Ти си Първия, няма нищо преди Теб. И Ти си Последния, няма нищо след Теб. И Ти си Явния, няма нищо над Теб. И Ти си Скрития, няма нищо под Теб. Премахни дълга ни и ни помогни срещу бедността!» [Ебу Йеaля]

*

Кубейле бинт Мехраме (радийеллаху анха) четяла следната дуа след нощния намаз, когато се приготвяла да си ляга:

 

[Еузу билляхи ўе бикелиматилляхиттамматиллети ля юджаўизухунне беррун ўеля фаджирун мин шерри ма юнеззилю минессема`и ўема йеaруджу фиха, ўе шерри ма юнеззилю филерд, ўе шерри ма йехруджу минха, ўе шерри фитениннехари ўе таўарикиллейли илля тарикан йетруку бихайр, аменту биллях, ўеaтесамту биллях, елхамду лилляхиллези истеслеме ликудратихи куллю шей, ўелхамду лилляхиллези зулле лииззетихи куллю шей, ўелхамду лилляхиллези теўадаа биазаметихи куллю шей, ўелхамду лилляхиллези хашеа лимулкихи куллю шей. Аллахумме инни ес`елюке бимеакиди-л-иззи мин аршик, ўе мунтехе-р-рахмети мин китабик, ўе джеддике-л-еaля, ўесмике-л-екбер, ўе бикелиматике-т-таммати-л-лети ля юджаўизухунне беррун ўеля фаджир, ен тензура илейна незратен мерхуметен ля тедеa лена зенбен илля гафертех, ўеля фекиран илля джебертех, ўеля адуўўен илля ехлектех, ўеля урянен илля кесеўтех, ўеля дейнен илля кадайтех, ўеля емран лена фихи фид-дуня ўел-ахирати хайрун илля еaтайтенах, я ерхаме-р-рахимин, аменту билляхи ўеaтесамту бих]

«Търся закрила при Аллах чрез съвършените слова на Аллах, които нито праведник, нито нечестивец могат да превъзходят, от злото на онова, което се спуска от небето, и от онова, което се издига към него, и от онова, което се спуска на земята, и от онова, което излиза от нея, и от злото на покварата на деня и на случките през нощта освен от онези случки, които носят добро. Повярвах в Аллах и потърсих закрила при Него. Хвала на Аллах, на Чиято мощ всичко е подчинено! Хвала на Аллах, пред Чието благородство всичко е опозорено! Хвала на Аллах, пред Чието величие всичко е смиренo! Хвала на Аллах, под Чиято власт всичко е безпомощно! О, Аллах, моля Те чрез благородството на Твоя велик Трон, чрез безкрайната милост на Твоята Книга, чрез Твоето всевишно великодушие, чрез Твоето най-велико име и чрез Твоите съвършени слова, които нито праведник, нито нечестивец могат да превъзходят, да гледаш към нас с такава милост, че да не оставиш грях неопростен, нито нужда неизпълнена, нито враг непобеден, нито гол без дреха, нито дълг неизплатен, нито добро дело на този свят или на отвъдния без да ни го дадеш! О, Най-Милостиви сред милостивите, аз повярвах в Теб и се обърнах към Теб!»

След тази дуа, тя казвала:

[субханеллах]

«Пречист е Аллах!» 33 пъти,

[ел-хамду лиллях]

«Хвала на Аллах!» 33 пъти и

[Аллаху екбер]

«Аллах е Най-велик!» 34 пъти.

Тя казвала, че дъщерята на Пророка (саллеллаху алейхи ўеселлем) Фатиме (радийеллаху анха) отишла при баща си, за да му поиска една прислужница. Расулюллах (саллеллаху алейхи ўеселлем) казал: «Ще ти кажа нещо, което е по-добро от прислужница.» Фатиме (радийеллаху анха) го попитала какво е то, а той споменал същите прослави като по-горе. [ет-Таберани]

*

Веднъж ел-Хасен (радийеллаху анх), внукът на Расулюллах (саллеллаху алейхи ўеселлем), изпаднал в трудно положение. Той не получил стоте хиляди дирхема, които Муаўийе (радийеллаху анх) му давал като възнаграждение. Това му докарало голяма тревога. Той бил принуден да поиска писалка и мастило, за да напише писмо до Муаўийе  (радийеллаху анх) и да му напомни. Въпреки това, поради свенливост и скромност, не го направил. Същата нощ той видял в съня си своя дядо, Расулюллах (саллеллаху алейхи ўеселлем). Последният го попитал как е, а ел-Хасен (радийеллаху анх) обяснил с подробности положението си. Тогава Расулюллах (саллеллаху алейхи ўеселлем) казал: «Който се надява на творението, а не на Твореца, такава ще бъде съдбата му.» [Ибн Асакир]

*

 

Втора част

Дела, които отблъскват бедността

 

Поддържането на роднинските връзки

Ебу Хурайра (радийеллаху анх) предава, че Расулюллах (саллеллаху алейхи ўеселлем) е казал: «Който иска препитанието и животът му да се увеличат, нека поддържа роднинските връзки.» [„Сахих ел-Бухари”]

Това означава, че човек трябва да спазва правата на своите близки и да ги подпомага физически и финансово според силите си.

*

Измиването на ръцете

Енес (радийеллаху анх) предава, че Расулюллах (саллеллаху алейхи ўеселлем) е казал: «Който иска Аллах да увеличи препитанието му, нека редовно си измива ръцете преди и след хранене.» [Ибн Мадже]

*

Намазът

Имам Абдурраззак предава, че когато един старец от Курайш се оплаквал от бедността си на Пророка (саллеллаху алейхи ўеселлем), последният наблегнал на това семейството му да кланя намаз. След това той прочел следния айет: «И повели на твоето семейство да отслужва намаза, и самият ти постоянствай в него! И не искаме Ние от теб препитание, а Ние ти даваме препитание. Краят принадлежи на богобоязливостта.» (Та-ха, 20: 132)

*

Хамза ибн Абдуллах ибн Селям (радийеллаху анх) предава, че винаги когато семейството на Расулюллах (саллеллаху алейхи ўеселлем) изпаднело в трудно положение, той наблягал на това да кланят намаза и им четял айета: «И повели на твоето семейство да отслужва намаза, и самият ти постоянствай в него! И не искаме Ние от теб препитание, а Ние ти даваме препитание. Краят принадлежи на богобоязливостта.» (Та-ха, 20: 132) [„ес-Сунен”, Сеид ибн Менсур]

*

Сабит (радийеллаху анх) предава, че винаги когато семейството на Расулюллах (саллеллаху алейхи ўеселлем) бивало засегнато от бедност, той ги призовавал: «Кланяйте намаз! Кланяйхе намаз!» [„Китаб ез-зухд”, Ахмед ибн Ханбел]

Такъв е бил обичаят на всички пророци (алейхимусселям). Винаги когато някакво нещастие ги засегнело, те прибягвали до намаза.

*

Благочестивостта [текўа]

Муаз ибн Джебел (радийеллаху анх) предава, че е чул Расулюллах (саллеллаху алейхи ўеселлем) да казва: «О, хора, приемете благочестивостта за търговия и ще получавате препитание без работа и без стока.» После прочел айета: «За онзи, който се бои от Аллах, Той ще стори изход, и ще му даде препитание оттам, откъдето не е предполагал. И който се уповава на Аллах, Той му е достатъчен.» (ет-Таляк, 65: 2-3) [ет-Таберани]

*

Ебу Зерр (радийеллаху анх) предава, че веднъж Расулюллах (саллеллаху алейхи ўеселлем) прочел айета: «За онзи, който се бои от Аллах, Той ще стори изход, и ще му даде препитание оттам, откъдето не е предполагал. И който се уповава на Аллах, Той му е достатъчен.» (ет-Таляк, 65: 2-3) и после му казал: «О, Ебу Зерр, ако хората действаха според този айет, това щеше да им е достатъчно.»

*

Сеўбан (радийеллаху анх) предава, че Расулюллах (саллеллаху алейхи ўеселлем) е казал: «Понякога човек бива лишен от препитание, заради извършен от него грях.» [Ахмед; ен-Несаи; Ибн Мадже]

*

Имран ибн Хусейн (радийеллаху анх) предава, че Расулюллах (салеллаху алейхи ўеселлем) е казал: «Който се насочи само към Аллах, Той ще поеме отговорността за всичките му дела, а който се насочи към света, Аллах ще го предаде на света.» [„Тефсир Ибн Хатим”]

*

 

Бележки

(на мюфтията Мухаммед Шефи)

 

1. Не е трудно човек да възприеме всички методи и дуи, посочени в тази книжка, за да отблъсне бедността. Не е допълнителен товар за човек, който изпитва трудности в бизнеса, земеделието и т.н.

Все пак, ако човек не разполага с достатъчно време и чете само една от дуите от първата част, това също би било достатъчно. Не е предадено, че Расулюллах (саллеллаху алейхи ўеселлем) е чел всички тези дуи едновременно. Доказано е от хадисите, че той четял различни дуи по различни поводи.

Що се отнася до делата за увеличаване на препитанието, посочени във втората част, те са задължителни и човек трябва да полага усилия за да ги практикува всичките. Ако наруши някое от тях, трябва да се покае.

2. Думите и делата за увеличаване на препитанието трябва да се правят с намерение за достигане задоволството на Аллах и за спечелване на награда. Увеличаването на препитанието е допълнителна награда, неизбежна последица, която, ако Аллах пожелае, автоматично ще бъде придобита.

Published in: on 28.02.2011 at 22:56  Коментарите са изключени за Как да отблъснем бедността? – Джелялюддин ес-Суюти