Карун

Карун

 

[от книгата „Началото и краят“ (Ел-бидайе вен-нихайе) на имам Ибн Кесир]

 

Аллах Теаля е казал: Карун бе от народа на Муса и ги потискаше. Но Ние му дадохме от съкровищата толкова, че група силни мъже едвам носеха ключовете му. Неговият народ му рече: “Не ликувай! Аллах не обича ликуващите [заради богатство]. И чрез онова, което Аллах ти е дал, се стреми към отвъдния дом, и не забравяй своя дял от земния живот, и върши добро, както Аллах ти е сторил добро! И не се стреми към развала по земята! Аллах не обича сеещите развала.” Рече: “Всичко това ми бе дадено само заради моето знание.” А не знаеше ли той, че Аллах погуби от поколенията преди него и по-силни, и по-богати? И не ще бъдат разпитвани престъпниците за греховете им. И се показваше той пред своя народ с разкоша си. Онези, които желаеха земния живот, казваха: “О, да имахме и ние същото, което е дадено на Карун! Той има щастлива съдба.” А дарените със знанието казваха: “Горко ви! Най-доброто е наградата на Аллах за онзи, който вярва и върши праведни дела. Но ще я получат само търпеливите.” И сторихме земята да погълне него и дома му. И нито имаше кой да го защити от Аллах, нито можеше сам да се защити. А на сутринта онези, които довчера завиждаха на положението му, казаха: “Ах, наистина Аллах увеличава препитанието за когото пожелае от Своите раби и Той го стеснява. Ако Аллах не бе ни пощадил, би сторил [земята] и нас да погълне. Ах, неверниците никога не сполучват!” Ще отредим Отвъдния дом за онези, които нито искат да се възгордяват на земята, нито да рушат. Краят принадлежи на богобоязливите.” (ел-Касас, 28:76-83)

Ел-Амеш предава от Минхал, от Ибн Аббас (радийеллаху анх), който е казал, че Карун е бил братовчед по бащина линия на Муса (алейхисселям). На същото мнение са били Ибрахим ен-Нехаи, Катаде, Малик ибн Динар и други, а Ибн Джурайдж е казал: „Той е бил Карун, син на Ясхар, син на Кахис, а Муса е бил син на Имран, син на Кахис.” Ибн Джурайдж е отхвърлил мнението на Ибн Исхак, че той е бил чичо на Муса (алейхисселям).

Катаде е казал: „Той е бил наречен „ел-Меннур” (Светлината), заради красивия си глас, с който рецитирал Тората (Теврат), но той станал двуличник точно както ес-Самири, който също станал двуличник. Така Карун бил погубен, заради своето потисничество, което произтичало от неговото богатство.”

Шехр ибн Хавшеб е казал: „Той влачел дрехата си от гордост и високомерие.”

Аллах Теаля е споменал за голямото му богатство, ключовете за което били товар дори за група силни мъже. И е казано: „Ключовете били направени от кожа и се пренасяли на шестдесет мулета.” И Аллах знае най-добре!

Карун бил предупреден от набожните мъже от народа му, които казали: “Не ликувай!”, т.е. не бъди високомерен и надут, заради богатството си, бидейки неблагодарен към Аллах Теаля. Аллах не обича ликуващите [заради богатство]. И чрез онова, което Аллах ти е дал, се стреми към отвъдния дом, и не забравяй своя дял от земния живот…”, т.е. вземи с богатството си онова, което ти е позволил Аллах, и се наслаждавай на позволеното в този живот. „…и върши добро, както Аллах ти е сторил добро!”, т.е. върши добро на творенията на Аллах, както Аллах ти е сторил добро. И не се стреми към развала по земята!”, т.е. не вреди на творенията, на които ти е заповядано да вършиш добро. Ако им навредиш, Той ще те накаже и ще ти отнеме онова, с което те е дарил, защото Аллах не обича сеещите развала.” Неговият отговор на това добро наставление от народа му не бил друг, освен да каже: “Всичко това ми бе дадено само заради моето знание.”, т.е. не се нуждая от това, което казвате и обяснявате, тъй като Аллах ми даде това, само защото Той знаеше, че го заслужавам, и аз наистина го заслужавам. Ако Аллах не ме обичаше, Той нямаше да ми даде това. Аллах Теаля отхвърля думите му, казвайки: А не знаеше ли той, че Аллах погуби от поколенията преди него и по-силни, и по-богати? И не ще бъдат разпитвани престъпниците за греховете им.”, т.е. Ние погубихме преди него поколения, заради греховете им и лошите им дела, а те бяха по-силни от Карун и имаха повече богатства и деца от него. Така че, ако това, което той казва, е вярно, Ние нямаше да накажем нито един от онези, които имаха повече богатства от него, и неговото богатство не е довод за Нашата любов или грижи към него. Аллах Теаля е казал: Нито вашите имоти, нито вашите деца ще ви приближат към Нас, а само онези, които вярват и вършат праведни дела.” (Себе, 34:37) И е казал: Нима смятат, че с имотите и синовете, които им набавяме, Ние се надпреварваме да им сторим добро? Не, ала те не забелязват.” (ел-Му’минун, 23:55-56) Този отговор на твърденията на Карун потвърждава нашето тълкуване на думите: “Всичко това ми бе дадено само заради моето знание.”

Що се отнася до онези, които твърдят, че той е бил химик или че е знаел най-великото име на Аллах (ел-исм ел-азам) и че го е използвал, за да трупа богатство, всичко това не е вярно. Защото химията е само боя, която не може да промени същността на нещо и не може да скрие умението на Сътворителя, а най-великото име на Аллах не оказва влияние, ако се произнася от неверник. А Карун е бил прикрит неверник и явен двуличник. Освен това контекстът на наставленията, дадени от неговия народ, и отговорът му към тях не подкрепят това твърдение.

Аллах Теаля е казал: И се показваше той пред своя народ с разкоша си.” Много тълкуватели са казали, че той се показвал пред народа си с голям разкош – одежди, слуги, ездитни животни. Когато онези, които копнеели за живота на този свят, го видели, искали да имат и те същото и се учудвали каква щастлива съдба имал той. Когато думите им достигнали до дарените със знание, те им рекли: “Горко ви! Най-доброто е наградата на Аллах за онзи, който вярва и върши праведни дела.”, т.е. наградата на Аллах в Отвъдния дом е по-добра и по-възвишена от това.

Аллах Теаля е казал: Но ще я получат само търпеливите.”, т.е. наградата никой не ще я получи, освен онези, чиито сърца Аллах напъти. И нищо не е по-добро от думите на някои от нашите предшественици: „Аллах обича прозорливия поглед при появата на съмнения и обича здравия разум при появата на похот.”

Аллах Теаля е казал: И сторихме земята да погълне него и дома му. И нито имаше кой да го защити от Аллах, нито можеше сам да се защити.” Когато Аллах Теаля споменава за показването на Карун с неговия разкош пред народа му, Той казва: И сторихме земята да погълне него и дома му.” Имам ел-Бухари е предал, че Пророка (саллеллаху алейхи веселлем) е казал: „Докато един човек вървял, облечен в одеждата си, горд от себе си и с добре сресана коса, изведнъж потънал в земята и ще продължи да потъва в нея чак до Деня на съживяването.” (Сахих ел-Бухари)

Ибн Аббас (радийеллаху анх) и ес-Седи са предали, че Карун платил на проститутка, за да каже на Муса (алейхисселям), докато той е сред хората: „Ти направи с мен това и това.” Казано е, че тя направила това, при което Муса (алейхисселям) се разтреперил от страх, изпълнил два ракята намаз и после й рекъл: „Кажи ми кой те нае да извършиш това?” Тя казала: „Карун беше, който ме нае да извърша това.” После тя се покаяла и поискала опрощение от Аллах. При това Муса (алейхисселям) свел чело до земята в суджуд и призовал Аллах срещу Карун. Аллах му разкрил, че Той му е подчинил земята, при което Муса (алейхисселям) заповядал на земята да погълне Карун и дома му. Така и станало. И Аллах знае най-добре!

И е казано: „Когато Карун се показал пред своя народ с разкоша си – със своите стражи, мулета и одежди – той минал край Муса (алейхисселям), докато той напомнял на хората за Аллах. Когато хората го видели, повечето от тях обърнали лица към него. Муса (алейхисселям) му казал: „Защо правиш това?” Карун отговорил: „О, Муса, ти бе дарен с пророчеството, а аз бях дарен с богатство. Ако искаш, може да позовеш Аллах срещу мен, а аз ще Го позова срещу теб.” После и двамата излезли пред народа и Муса (алейхисселям) казал: „Аз ли да Го позова пръв или ти?” Карун казал: „Аз ще Го позова.” И той отправил своя зов, но не му било отговорено. Муса (алейхисселям) казал: „Да Го позова ли аз?” Казал: „Да.” Муса (алейхисселям) казал: „О, Аллах, заповядай на земята да има надмощие днес!” И Аллах му разкрил, че го е направил. После Муса (алейхисселям) казал: „О, земя, вземи ги!” И тя ги погълнала до ходилата им. После казал: „Вземи ги!” И тя ги погълнала до коленете им. После казал: „Вземи ги!” И тя ги погълнала до раменете им. После казал: „Донеси богатствата и съкровищата им!” И тя ги донесла, докато те ги видели. После Муса (алейхисселям) посочил с ръка и казал: „Идете си, синове на Ляви!” И те потънали в земята.”

Катаде е казал: „Те ще потъват в земята чак до Деня на съживяването.” Ибн Аббас (радийеллаху анх) е казал: „Те потъвали в земята, докато не достигнали седмата земя.”

Аллах Теаля е казал: И нито имаше кой да го защити от Аллах, нито можеше сам да се защити.”, т.е. той не могъл да си помогне или да получи помощ от друг, както е казал Аллах: …и не ще има той нито сила, нито избавител.” (ет-Тарик, 86:10) Когато хората видели какво се случило с Карун, как съкровищата му, домът му и приближените му потънали в земята и били унищожени, онези, които желаели същото положение довчера, съжалили и благодарили на Аллах Теаля, казвайки: Ако Аллах не бе ни пощадил, би сторил [земята] и нас да погълне. Ах, неверниците никога не сполучват!”

После Аллах Теаля ни съобщава, че Отвъдният дом, т.е. Дженнета, е приготвен само за онези, които нито искат да се възгордяват на земята, нито да рушат.” И е казал Той: „Краят принадлежи на богобоязливите.”

Случката с Карун вероятно се е случила преди излизането им от Египет, защото Аллах Теаля е казал: И сторихме земята да погълне него и дома му.”, или тя може да се е случила след това по време на диаспората им. И Аллах знае най-добре!

Аллах Теаля е споменал Карун в няколко айети от Корана. Аллах е казал: И Муса изпратихме с Нашите знамения и с явен довод при Фараона и Хаман, и Карун, и рекоха те: “Магьосник-измамник!” (ел-Гафир, 40:23-24) И е казал Аллах в сура ел-Анкебут, след като е споменал Ад, Семуд, Карун, Фараона и Хаман: И Карун, и Фараона, и Хаман… Муса дойде при тях с ясните знаци, но те се възгордяха на земята. Ала не ни убягнаха. И всекиго сграбчихме заради неговия грях. Срещу някои пратихме ураган, а някои обзе Викът, а някои сторихме земята да ги погълне, а някои удавихме. Не Аллах ги угнетява, а те сами себе си угнетяват.” (ел-Анкебут, 29:39-40) Така че погълнатият от земята е бил Карун, а удавените били Фараона, Хаман и техните войски, защото те били грешници.

Имам Ахмед в своя „Муснед” е предал, че веднъж Пророка (саллеллаху алейхи веселлем) говорел за намаза и казал: „Който го изпълнява редовно и правилно, намазът ще бъде светлина, довод и спасение за него в Деня на съживяването. А който не го изпълнява редовно и правилно, не ще има за него нито светлина, нито довод, нито спасение. И в Деня на съживяването той ще бъде заедно с Карун, Фараона, Хаман и Убей ибн Халеф.”

Published in: on 21.07.2010 at 9:54  Коментарите са изключени за Карун