Кога е нощта Кадр?

Кога е нощта Кадр

(лейлету-л-кадр)?

 

Пратеника на Аллах Мухаммед (саллеллаху алейхи веселлем) е казал: „Който се моли в нощта Кадр с вяра и искреност, всичките му минали грехове ще бъдат опростени.“ [ел-Бухари и Муслим от Ебу Хурайра (радийаллаху анх)]

Пророка (саллеллаху алейхи веселлем) е казал също: „Търсете я в последните десет дни, в нечетните нощи.“ [ел-Бухари и Муслим от Ебу Саид ел-Худри (радийаллаху анх)]

Учените потвърждават, че тя е най-добрата от всички нощи [„Ел-фетава ел-хиндиййе”, цитирайки Мирадж ед-Дирайе], заради думите на Аллах Теаля:

Ние го низпослахме в Нощта на могъществото [нощта Кадр]. Но откъде да знаеш ти какво е Нощта на могъществото? Нощта на могъществото е по-добра от хиляда месеца. Слизат ангелите и Духът [Джибрил] през нея – с позволението на техния Господар – за всяка повеля. Мир е тя до началото на развиделяването. [Сура ел-Кадр: 1-5]

Като се има предвид величието на тази нощ, се препоръчва тя да се търси и да се прави ибадет на Аллах в нея чрез намаз, дуа, зикр и т.н. [Ибн Aбидин, „Радду-л-мухтар”, цитирайки Мирадж ед-Дарийе, и ен-Невеви, „Ел-Меджму”] Тъй като задължителните ибадети са по-любими на Аллах от допълнителните, най-важното нещо за мъжете е да кланят нощния и сутрешния намаз в джамията.

Има голяма разлика в мненията относно това кога е нощта Кадр, защото сигурно знание по този въпрос не е било дадено на тази общност, като мъдростта на Аллах в това е, хората да се стремят да търсят тази нощ.

Като цяло се смята, че е най-вероятно нощта Кадр да бъде в последните десет нощи на Рамазан, като нечетните нощи са по-вероятни. От нечетните нощи 27-мата нощ (т.е. нощта преди 27-ия ден, защото ислямският ден започва с нощта) се смята за най-вероятна. Имам еш-Шафи’и е казал, че е най-вероятно нощта Кадр да бъде 21-вата, след това 23-тата, след това 27-мата нощ от Рамазан. Имам ен-Невеви следва мнението на имам ел-Mузани и имам Ибн Хузейме, че нощта Кадр се мести в рамките на последните десет нощи. [ен-Невеви, „Ел-меджму шерх ел-мухаззеб”]

Въпреки това, тя може да бъде извън последните десет нощи на Рамазан. Тя дори може да бъде извън Рамазан, както казват ранни и късни учени. Това е било предадено от много от сподвижниците на Пророка (саллеллаху алейхи веселлем), включително и от Ибн Месуд (радийаллаху анх). Това е едно от предадените мнения на имам Ебу Ханифе, а също и на много от големите учени, включително Ибн ел-Араби, чието мнение е цитирано от Ибн Абидин, Ебу ел-Хасан ел-Шазили, еш-Шерани и др.

Това е една от многото причини защо трябва да се стремим да кланяме среднощния намаз техеджуд ежедневно.

В хадис се казва: „Когато влезнеха последните десет [дни от Рамазан], Пратеникa на Аллах (саллеллаху алейхи веселлем) прекарваше нощите в ибадет, събуждаше семейството си, правеше усилия и затягаше колана си [т.е. беше непоколебим и решителен].“ [ел-Бухари и Муслим]

Утвърденото мнение на имам Ебу Ханифе и на двамата му ученици Ебу Юсуф и Мухаммед ибн ел-Хасан (Аллах се смили над тях) е, че нощта Кадр е характерна за месец Рамазан. Ебу Ханифе е казал, че тя не е в определен ден, а че по-скоро се мести в рамките на месеца. [Ибн Aбидин, „Радду-л-мухтар”] По отношение на хадисите относно това, че нощта Кадр е 27-мата нощ, Ибн Абидин казва, че имам Ебу Ханифе е обяснил, че това се отнася за определена година.

Ибн Абидин, цитирайки „Ел-бехр ер-раик” на Ибн Нуджейм, казва, че това е едно от предадените мнения на Ебу Ханифе. Друго известно мнение на имам Ебу Ханифе, посочено в „Ел-фетава ел-ханиййе”, е, че нощта Кадр се мести през цялата година и че може да бъде през месец Рамазан, но може да бъде и в друг месец.

Ибн Абидин е казал: „Това се потвърждава и от казаното от Ибн ел-Араби в „Футухат ел-меккиййе”: „Хората са на различни мнения относно нощта Кадр. Някои казват, че тя се мести през цялата година. Това е и моето мнение, защото съм я виждал и през месец Шабан, и през Раби`, и през Рамазан. Въпреки това съм я виждал най-често през месец Рамазан и особено през последните нощи. Веднъж я видях през втората трета на Рамазан, в четна нощ, а веднъж в нечетна нощ. Ето защо, аз съм сигурен, че тя се мести през цялата година и може да е както в четна, така и в нечетна нощ.“

Има много мнения по този въпрос, чийто брой достига 46. [Ибн Абидин, „Радду-л-мухтар”]

Предадено е, че това е мнението на Ибн Месуд и на други сподвижници (радийаллаху анхум). [ел-Бухути, „Кешшеф ел-кина”] Сборникът с хадиси „Ел-мусеннеф” на Ибн Еби Шейбе съдържа много предания относно различните мнения за нощта Кадр.

Имам ен-Нефрави ел-Малики споменава в „Ел-фаваких ед-давани фи шерх рисалят Ибн Еби Зейд ел-Кайравани”, че позицията на имам Малик, имам еш-Шафи’и, имам Ахмед и по-голямата част от другите учени е, че нощта Кадр не е точно определена нощ, а че тя се мести.

Имам ес-Сарахси споменава в „Ел-мебсут”, че мнението на повечето от сподвижниците (радийаллаху анхум) е, че нощта Кадр е 27-мата. Други обясняват, че най-вероятно се има предвид 27-мата нощ от Рамазан.

Аллах знае най-добре!

Автор: Фараз Раббани

Published in: on 26.07.2010 at 12:07  Коментарите са изключени за Кога е нощта Кадр?