Кравата на синовете на Исраил

Кравата на синовете на Исраил

 

[от книгата „Началото и краят“ (Ел-бидайе вен-нихайе) на имам Ибн Кесир]

 

Аллах Теаля е казал: „И когато Муса рече на своя народ: “Аллах ви повелява да заколите крава.” – рекоха: “На присмех ли ни взимаш?” Рече: “Опазил ме Аллах да съм от невежите!” Рекоха: “Позови ни твоя Господар, да ни разкрие каква да бъде тя!” Рече: “Казва да е крава – нито стара, нито юница, а по средата на това. И направете, каквото ви се повелява!” Рекоха: “Позови ни твоя Господар, да ни разкрие какъв да бъде цветът й!” Рече: “Казва да е крава съвсем жълта на цвят, за радост на очите.” Рекоха: “Позови ни твоя Господар, да ни разкрие каква да бъде – за нас кравите си приличат. И ако Аллах желае, ще сме напътени.” Рече: “Казва да не бъде впрягана крава нито да обръща земята, нито да напоява посева, здрава, без петна по нея.” Рекоха: “Сега ти посочи истината.” И я заклаха, но без малко да не го направят. И когато убихте един човек, спорехте за това. Но Аллах разкрива, каквото спотайвате. И рекохме: “Ударете го с част от нея [и той ще се съживи]!” Така Аллах съживява мъртъвците и ви показва Своите знамения, за да проумеете!” (ел-Бакара, 2:67-73)

Абдуллах ибн Аббас, Убейде ес-Селмани, Ебу ел-Алийе, Муджахид, ес-Седи и други ранни учени са казали: „Един старец от синовете на Исраил бил много богат и имал племенници [синове на брат му], които искали той да умре по-скоро, за да го наследят. В една нощ един от тях го убил преднамерено и захвърлил трупа му на пътя или – според някои източници – пред вратата на един от собствените му братя. На сутринта хората намерили мъртвото тяло и започнали да обсъждат. Племенникът му [убиецът] дошъл и започнал да плаче. Някои хора рекли: „Защо обсъждате, а не отидете при Пророка на Аллах?” Неговият племенник отишъл при пратеника на Аллах Муса (алейхисселям) и му разказал за случая с чичо му. Муса (алейхисселям) рекъл: „Заради Аллах! Всеки, който знае нещо за този убит човек, трябва да ни каже!” Но никой нищо не знаел по случая. Тогава те поискали от Муса (алейхисселям) да се допита до Господаря си. Муса (алейхисселям) попитал своя Господар и Той заповядал да им нареди да заколят крава: “Аллах ви повелява да заколите крава.” – рекоха: “На присмех ли ни взимаш?”, т.е. ние те питаме за убития, а ти казваш това! Рече [Муса]: “Опазил ме Аллах да съм от невежите!”, т.е. опазил ме Аллах от думи, различни от тези, които Той ми е низпослал; това беше Неговият отговор относно онова, което поискахте да попитам.”

Ибн Аббас, Убейде, Муджахид, Икриме, ес-Седи, Ебу ел-Алийе и други са казали, че ако те били заколили каквато и да е крава, щели да изпълнят заповедта. Но затруднили сами себе си, [задавайки толкова много въпроси], и Аллах Теаля ги затруднил, [определяйки толкова много изисквания за кравата]. Те попитали за нейното описание, нейния цвят и нейната възраст и им било казано да търсят скъпото и рядко срещаното, [за да бъдат затруднени в намирането]. Всъщност им било повелено да заколят нито прекалено стара крава, нито юница, а по средата на това. Това е мнението на Ибн Аббас, Муджахид, Ебу ел-Алийе, Икриме, ел-Хасан, Катаде и др. После те сами се затруднили с въпроса за цвета й: “Позови ни твоя Господар, да ни разкрие какъв да бъде цветът й!” И им било казано: „…крава съвсем жълта на цвят, за радост на очите.”, т.е. такава, която е скъпа и се среща много рядко.

После те рекли: “Позови ни твоя Господар, да ни разкрие каква да бъде – за нас кравите си приличат. И ако Аллах желае, ще сме напътени.” Рече [Муса]: “Казва да не бъде впрягана крава нито да обръща земята, нито да напоява посева, здрава, без петна по нея.” Рекоха: “Сега ти посочи истината.” И я заклаха, но без малко да не го направят.” Предадено е, че те никъде не могли да открият крава с такова описание, освен при един праведен човек, който бил добър с баща си. Те го помолили да им я предостави, но той отказал. Опитали се да го съблазнят с цената й и стигнали дотам, че предложили злато, равняващо се на теглото на кравата. Но той отново отказал. После му предложили злато, равняващо се десет пъти на теглото на кравата. Накрая той приел и им продал кравата. Тогава Муса (алейхисселям) им наредил да я заколят: И я заклаха, но без малко да не го направят.”,  т.е. се колебаели дали да го направят.

След това Муса (алейхисселям) им съобщил заповедта на Аллах да
ударят мъртвия човек с парче месо от кравата. Казано е: „С парче от бута й.” И е казано: „С частта между плешките й.” След като го ударили с част от кравата, той бил съживен от Аллах Теаля. Муса (алейхисселям) го попитал: „Кой те уби?” Той казал: „Беше моят племенник.” После той умрял отново. Аллах Теаля е казал: Така Аллах съживява мъртъвците и ви показва Своите знамения, за да проумеете!”, т.е. както сте свидетели на съживяването на този мъртвец по заповед на Аллах Теаля, така Той може да направи същото и с всички мъртви хора, когато Той пожелае: Вашето сътворяване и вашето възкресяване е само като на една душа. Аллах е всечуващ, всезрящ.” (Люкман, 31:28)

Published in: on 21.07.2010 at 9:50  Коментарите са изключени за Кравата на синовете на Исраил