Нощта Бераат

Нощта Бераат

 

Нощта Бераат е петнадесетата нощ от месец Шабан (нощта между 14-ия и 15-ия ден). Повечето от сунитските учени смятат нощта и деня на 15-и Шабан за благословени. Препоръчително е да се говее през този ден, а нощта да се прекара в ибадет.

Според някои учени като Икриме (ученик на Ибн Аббас) петнадесетата нощ от Шабан е нощта, през която „се решава всяко мъдро дело” (ед-Духан 44:4), т.е. нощта, в която се пише съдбата за следващата година. Въпреки това повечето от учените смятат, че в този айет се има предвид нощта Кадр. („Тефсир Куртуби”, „Летаиф ел-меариф” на Ибн Раджеб)

Муаз ибн Джебел (радийаллаху анх) предава, че Расулюллах (саллеллаху алейхи веселлем) е казал: „В петнадесетата нощ от Шабан Аллах отделя специално внимание на всички Свои творения. Той опрощава всичките Си творения, освен мушрик (съдружаващ) и мушахин (който без причина таи омраза към другите).” (Предаден от ет-Таберани в „Авсат”, Ибн Хиббан в „Сахих”, ел-Бейхеки – „ет-Тергиб вет-терхиб”)

Абдуллах ибн Амр (радийаллаху анх) предава, че Расулюллах (саллеллаху алейхи веселлем) е казал: „Аллах гледа със специално внимание към Своето творение в петнадесетата нощ от Шабан и опрощава своите раби освен двама: човек, който таи омраза, и убиец.” (Предаден от имам Ахмед, който казва, че хадисът е със слаба верига – „ет-Тергиб вет-Терхиб”)

Мекхул предава от Кесир ибн Мурра (радийаллаху анх), че Расулюллах (саллеллаху алейхи веселлем) е казал: „В петнадесетата нощ от Шабан Аллах опрощава всички обитатели на земята освен идолопоклонника и онзи, който таи омраза към другите.” (Предаден от ел-Бейхеки, който казва: приемлив мурсел хадис – „ет-Тергиб вет-терхиб”)

Али (радийаллаху анх) предава, че Расулюллах (саллеллаху алейхи веселлем) е казал: „Нека всеки от вас да прекара петнадесетата нощ от Шабан в ибадет, а петнадесетия ден – в говеене. Аллах слиза на най-ниското небе тази нощ, още от залез слънце, и пита: „Никой ли не иска опрощение, за да го опростя? Никой ли не иска препитание, за да му дам? Никой ли няма изпитание, за да го облекча? Никой ли няма такъв и такъв и т.н., чак до зазоряване.” (Предаден от Ибн Мадже; хадис със слаба верига)

Майката на вярващите Аише (радийаллаху анха) се събудила една нощ и видяла, че Расулюллах (саллеллаху алейхи веселлем) го няма, след което излязла да го търси. Открила го в гробището Дженнет-ул-Баки с вдигната глава към небето. Расулюллах (саллеллаху алейхи веселлем) казал: „Наистина Аллах, Притежателят на благодатта, Всевишният, слиза на най-ниското небе в петнадесетата нощ от Шабан и опрощава повече хора, отколкото козината на овцете на племето Келб.” (Предаден от ет-Тирмизи, който отбелязва, че веригата на хадиса е прекъсната, обаче това не е определящо за достоверността му според някои учени. Предаден също и от Ибн Мадже, Ахмед ибн Ханбел и др.)

От тези и други хадиси се разбира, че дори в тази нощ някои раби на Аллах няма да получат опрощение. Такива са: идолопоклонниците, таящите безпричинна омраза към другите, пиещите алкохол, неподчиняващите се на родителите си, убийците и прелюбодейците, прекъсващите роднинските връзки. Извършилите такива грехове трябва да се замислят за сериозността им и искрено да се разкаят, за да не останат лишени от благодатта на тази нощ.

В книгите по фикх на мезхебите ясно е упоменато, че е желателно да се прави ибадет в тази нощ.

Имам ел-Хаскафи казва в „Дурр-ул-мухтар”, една от основните книги в мезхеба Ханефи: „Сред препоръчителните ибадети са тези в нощите на двата байряма, петнадесетата нощ от Шабан, последните десет нощи от Рамадан и първите десет от Зулхидже.”

Да се прави допълнителен ибадет в тази нощ се споменава и в ханефитските книги „Мераки ел-Фелях” и „Ел-Хашийе” на Ибн Абидин.

Ибн Теймийе пише в своята „Ел-Фетава”, че учените не са на едно мнение относно тази нощ. Някои от ранните мюсюлмани будували цяла нощ, за да правят ибадет. Това всъщност били някои бележити сирийски учени от таби`ин (второто поколение след Расулюллах), сред които бил Мекхул, който започнал да кланя намаза техеджуд специално в тази нощ.

Ибн Теймийе бил запитан за ибадета в тази нощ. Той отговорил: „Ако човек се моли в тази нощ сам, или колективно, както много от ранните мюсюлмани правели, то това е много добре. Колкото до събиранията в джамиите, за да се кланят 100 ракята, в които да се прочете 1000 пъти сура ел-Ихляс, то това е заслужаващо порицание нововъведение, което никой от имамите не е позволил.” („Ел-Фетава ел-кубра”)

Това съответства и на казаното от имам ен-Невеви в „Ел-Меджму”, който цитира имам еш-Шафии от ел-Умм, че е достигнало до него, че има 5 нощи, в които дуата се приема, една от които е петнадесетата нощ от Шабан.

Има много други предания от сподвижниците и от ранните мюсюлмани, потвърждаващи този въпрос, както е споменато от Ибн Раджеб ел-Ханбели в „Летаиф ел-ме`ариф”.

Въз основа на споменатите хадиси, подсилени с по-ясни, но по-слаби хадиси, и въз основа на практиката на някои таби`ин, повечето сунитски учени са на мнение, че е препоръчително да се прави допълнителен ибадет в тази нощ. Ибн Раджеб ел-Ханбели казва: „Добре е за вярващия да се отърси от светските занимания в тази нощ и да се отдаде на зикр, отправяне на дуа към Аллах за опрощение, скриване на грешките и облекчаване на затрудненията, и е подходящо това да се предшества от тевбе, защото Аллах опрощава в тази нощ онези, които търсят опрощение.” Ибн Раджеб в „Летаиф ел-ме`ариф” казва, че това е решението за мезхеба на имам Ахмед ибн Ханбел.

Трябва да се отбележи, че има и учени, които са на мнение, че ибадетът, правен в тази нощ, няма по-особено значение (въпреки че това е позволено както във всяка друга нощ), защото тези учени смятат всички хадиси по темата за слаби и че практиката на някои от таби`ин не прави тази практика препоръчителна. Това е мнението на учените от мезхеба Малики. Което и мнение да изберем, трябва да сме толерантни, тъй като няма единно мнение по въпроса.

Има единодушие между учените, че може да се действа според слаби хадиси, ако се касае за добродетелни дела като допълнително говеене или намаз, стига хадисите да не са прекалено слаби и да не се смята, че това дело е предписано от Пророка (саллеллаху алейхи веселлем).

Затова в тази нощ е добре да направим равносметка за себе си, да се изчистим от всякакви следи от ширк, да се уверим, че се пазим от грехове, пречещи на опрощението. Въпреки това няма достоверни предания, които да определят какъв точно ибадет да се прави в тази нощ. Може да се кланя допълнителен намаз, да се чете Коран, да се прави зикр или дуа. Относно намаза, който е 100 ракята и в който трябва да се прочете 1000 пъти сура ел-Ихляс, имам ен-Невеви (в „Ел-меджму”), имам Бухути (в „Кешшеф ел-кина”), имам Шурунбулали (в „Еш-шурунбулалиййе”) и др. казват, че това е нововъведение и че хадисът е фалшив.

Аллах знае най-добре!

Published in: on 26.07.2010 at 11:51  Коментарите са изключени за Нощта Бераат