Хизбу-л-азам – Мулла Али ел-Кари (сборник с дуи от Корана и сунната)

Хизбу-л-азам – Мулла Али ел-Кари (сборник с дуи от Корана и сунната)

 

изтегли оттук

Всевишният Аллах казва (думи със смисъл): “О, вярващи, често споменавайте Аллах! И Го прославяйте сутрин и вечер!” [ел-Ехзаб: 41-42] От широко застъпените обичаи на праведните ни предци е, наред с изпълнението на задължителните ибадети, също и спазването на всекидневен ўирд – кланяне на определен брой ракяти нощен намаз, или четене на определена част от Свещения Коран, или отправяне на саляту селям към Пратеника (саллеллаху алейхи ўеселлем) и т.н. Това е един чудесен начин за поддържане на връзката между раба и неговия Създател и едно прекрасно средство човек да се откъсне от всекидневните си грижи и проблеми поне за кратко време.

Отправянето на молитви-дуи към Аллах  също е един от възможните начини, чрез които може да се поддържа такъв ўирд. Настоящият сборник Хизбу-л-Е‘зам ўе-л-Ўирду-л-Ефхам на прословутия ханефийски учен, факих, мухаддис и мутекеллим – Мулла Али ел-Кари, Аллах да се смили над него, е едно прекрасно средство за осъществяването на тази цел. Той представлява сборник с молитви от Свещения Коран, хадисите на Пратеника (саллеллаху алейхи ўеселлем) и есер от сахаба, табиин, и праведните предци.

Сборникът условно е разделен на седем части, по една част за всеки ден от седмицата, започвайки от събота и завършвайки в петък, но това разделяне не е направено от автора и няма какъвто и да било задължителен характер, а е единствено с цел улеснение. Читателят е напълно свободен да чете колкото желае и от който раздел пожелае, като главната цел е да се задълбочи в смисъла на молитвите, да оцени величието на Аллах Теаля и Неговата безкрайна щедрост, да усвои прекрасния пример на Пророка (саллеллаху алейхи ўеселлем) и да осъзнае дълбочината на неговата мъдрост, и да пречисти сърцето си и да извиси своя характер.

По-долу са поместени записи на дуите:

Ден 1

Ден 2

Ден 3

Ден 4

Ден 5

Ден 6

Ден 7

Published in: on 12.08.2013 at 1:11  Коментарите са изключени за Хизбу-л-азам – Мулла Али ел-Кари (сборник с дуи от Корана и сунната)  
Tags: , , ,