Какво е тасаввуф? (поема)

Какво е тасаввуф?

(персийска поема)

Какво е тасаввуф? Добър характер и съзнаване на Аллах.

Това е тасаввуф! И нищо повече.

Какво е тасаввуф? Любов и привързаност.

Това е лекът за омразата и мъстта. И нищо повече.

Какво е тасаввуф? Сърцето да се успокои –

това е основата на религията. И нищо повече.

Какво е тасаввуф? Умът ти да се съсредоточи –

това е религията на Ахмед. И нищо повече.

Какво е тасаввуф? Съзерцание, което стига до Божествения Трон.

Това е прозорлив поглед. И нищо повече.

Тасаввуфът е онова, което държи човека настрана от въображения и предположения –

тасаввуфът се открива в убедеността. И нищо повече.

Да предадеш душата си на грижите на неприкосновеността на религията.

Това е тасаввуф! И нищо повече.

Тасаввуфът е пътят на вярата и потвърждаване на единобожието –

това е непокварената религия. И нищо повече.

Тасаввуфът е равният и озарен път.

Това е пътят към най-високия дженнет. И нищо повече.

Чух, че екстазът на носещите вълна [суфии]

идва от откриването на вкуса на религията. И от нищо повече.

Тасаввуфът не е друго освен шериат.

Той е този ясен път. И нищо повече.

Published in: on 26.11.2011 at 23:41  Коментарите са изключени за Какво е тасаввуф? (поема)  
Tags: ,

Ранните учени за суфизма

Ранните учени за суфизма

 

Имам Ебу Ханифе (85-150г. по Хиджра): „Ако не бяха две години, щях да загина. В продължение на две години бях в компанията на Джафер ес-Садик и придобих духовното знание, което ме направи гностик в Пътя.” [Ед-дурр ел-мухтар, том 1]

Имам Малик (95-179г. по Хиджра): „Който учи фъкъх, но не учи тасаввуф, ще се поквари, и който учи тасаввуф, но не учи фъкъх, ще стане еретик. А който комбинира двете, ще стигне до Истината.” [Али ел-Адави, том 2]

Имам еш-Шафи’и (150-205г. по Хиджра): „Бях в компанията на суфии и научих от тях как да говоря, как да се отнасям с хората с търпимост и меко сърце и те ме въведоха в пътищата на суфизма.” [Кешф ел-Хафа, Аджлюни, том 1]

Имам Ахмед бин Ханбел (164-241г. по Хиджра): „О, сине, трябва да седиш с хората на суфизма, защото те са извор на знания и пазят споменаването на Аллах в сърцата си. Те са аскети и притежават най-възвишената сила.” [Танвир ел-кулюб]

Имам ел-Газзали (450-505г. по Хиджра): „Наистина знаех, че суфиите са търсачите по пътя на Аллах, както и че тяхното поведение е най-доброто поведение, както и че пътят им е най-добрият път, както и че техните навици са чисти от грехове. Те са премахнали от сърцата си всичко друго, освен Аллах, и са ги превърнали в корита на течащи реки, чрез които получават знания за Божественото присъствие.” [Ел-мункиз]

Фахруддин ер-Рази (544-606г. по Хиджра): „Пътят на суфиите за търсене на знания е да се разделят с този светски живот и те постоянно са заети със споменаване на Аллах във всички свои действия и в поведението си.” [Итикадат фурак ел-муслимин]

Имам ен-Невеви (620-676г. по Хиджра): „Характерно за пътя на суфиите е, че винаги пазят Присъствието на Аллах в сърцата си, независимо дали са сред хора или са сами, следват сунната на Пророка (саллеллаху алейхи веселлем), щастливи са с това, което Аллах им е дал.” [Макасид ет-тевхид]

Ибн Tеймиййе (661-728г. по Хиджра): „Суфизмът има своите реалности и познания, за които суфиите говорят в науката. Някои от тях са, че суфи е човек, който се пречиства от всичко, което го възпира от споменаването на Аллах и който е изпълнен със знание за сърцето и знание за ума до такава степен, че златото и камъкът са едно и също нещо за него. Суфизмът е защита на ценните неща и изоставяне на призива за слава и суета, за да се достигне до състояние на праведност, защото най-добрите от хората след пророците са праведниците, тъй като Аллах е казал: Които се покоряват на Аллах и на Пратеника, те са с онези, които Аллах е дарил: пророците, всеправдивите, жертващите се за вярата и благочестивите. Колко добри са те за другари!” (ен-Ниса, 69) Някои хора критикуват суфиите и тасаввуфа и казват, че те са новатори и че са извън сунната, но истината е, че те се стремят към подчинение пред Аллах [муджтехидин фи таатиллях], така както други от хората на Аллах са се стремили към подчинение пред Аллах. Така че сред тях ще откриеш първенците по приближеност, заради техния стремеж [ес-сабик ел-мукарраб бихасаб иджтихадихи]. А някои от тях са от хората на Десницата [Асхаб ел-йемин, споменати в Корана в сура ел-Вакиа], но са по-бавни в развитието си. И това е произходът на суфизма. След това е той бил разпространен и той има своя основна линия и клонове.” [Меджму фетава Ибн Теймиййе ел-кубра, том 11, Книга за суфизма] Чудесата на светците са абсолютно истински и точни като това се приема от всички мюсюлмански учени. И Коранът е посочил това на различни места, както и хадисите на Пророка (саллеллаху алейхи веселлем) са го споменали, и само новаторите и техните последователи отричат чудотворната сила на светците.” [Ел-мухтасар ел-фетава, 603 стр.] Ибн Теймиййе казва: „Това, което се смята за чудо на светец, е, че понякога светецът може да чуе нещо, което другите не чуват, и да види нещо, което другите не виждат, без да е заспал, а да е в будно състояние на зрението. И той може да узнае нещо, което другите не могат, чрез откровение или вдъхновение.” [Меджму фетава Ибн Теймиййе, том 11]

Ибн Халдун (733-808г. по Хиджра): „Пътят на суфиите е пътят на селеф, на предходните учени между сахаба и табиин – тези, които са следвали доброто ръководство.” [Мукаддимат Ибн Халдун]

Таджуддин ес-Субки (727-771г. по Хиджра): „Нека Аллах да ги похвали [суфиите] и да ги приветства и нека Аллах ни събере с тях в Рая. Твърде много неща са казани за тях и твърде много невежи хора са казали неща, които нямат нищо общо с тях. А истината е, че тези хора са изоставили света и са се заели с богослужения. Те са хората на Аллах, чиито молби и молитви Аллах приема, и посредством които Аллах поддържа човешките същества.” [Муид ен-ниам, глава „Тасаввуф”]

Джелялюддин ес-Суюти (849-911г. по Хиджра): „Тасаввуфът сам по себе си е най-доброто и най-почетното знание. Той показва как да се следва сунната на Пророка (саллеллаху алейхи веселлем) и да се страни от нововъведенията.” [Тайид ел-хакикат ел-алиййе]

Ибн ел-Каййим (691-751г. по Хиджра): „Можем да сме свидетели на величието на хората на суфизма в лицето на ранните поколения мюсюлмани от това, което е споменато от Суфян ес-Севри (починал в 161г. по Хиджра) – един от най-великите имами на втория век и първенец сред правоведите. Той е казал: „Ако не беше Хишам Ебу ес-Суфи (починал в 115г. по Хиджра), никога нямаше да усетя въздействието на най-леките форми на лицемерието на душата… Сред най-добрите хора са суфиите учени по фъкъх.” [Меназил ес-саирин]

Ибн Абидин (1198-1252г. по Хиджра): „Търсачите по пътя на суфизма, не чуват, освен от Божественото присъствие, и не обичат друг, освен Него. Като си спомнят за Него, плачат, а като Му благодарят, са щастливи; Аллах да ги благослови.” [Рисаил Ибн Абидин]

Published in: on 22.07.2010 at 12:17  Коментарите са изключени за Ранните учени за суфизма  
Tags: , ,

Суфизмът (тасаввуф)

Суфизмът (тасаввуф)

 

Суфизмът е дял от ислямската наука, който набляга върху духовното развитие на мюсюлманина.

Аллах е изпратил Своя последен Пратеник Мухаммед (саллеллаху алейхи веселлем) като източник на знания за цялата общност. Той е бил изворът на Корана, хадисите, тефсира, реториката, фъкъха и т.н. След смъртта на Пророка (саллеллаху алейхи веселлем) учените от тази общност пренесли и разпространили всеки един от тези дялове на знанието. Защото никой човек не може да достигне съвършенството на Расулюллах (саллеллаху алейхи веселлем), който е развил различните дялове на ислямската наука. Например имам Ебу Ханифе е записал науката фъкъх и след него хиляди учени продължили по стъпките му. Така тези учени запазили фъкъха на Пророка (саллеллаху алейхи веселлем). По същия начин имам ел-Бухари и други известни хадисолози запазили думите на Расулюллах (саллеллаху алейхи веселлем). Учените по теджвид запазили четенето на Пророка (саллеллаху алейхи веселлем). А учените по арабска граматика запазили езика на Расулюллах (саллеллаху алейхи веселлем).

Наред с всичко това Расулюллах (саллеллаху алейхи веселлем) е пример за света по отношение на духовност. Неговата богобоязливост, богатата му духовност, делата му на послушание и любовта му към Аллах Теаля са запазени и разпространени от ислямската наука тасаввуф. Целта на тази наука е очистване на сърцето и придобиване на богобоязливост чрез следване законите на шериата и сунната.

Как тасаввуф се свързва със суфизъм?

Изучавайки живота на Пророка (саллеллаху алейхи веселлем), учените, които са разпространили науката тасаввуф, разбрали, че предпоставка за приближаването към Аллах Теаля е изоставянето на светските занимания. Те често носели вълна, заради нейната простота и ниска цена. На арабски език думата за „вълна” е „суф” и по този начин, тези, които носели вълна, станали известни като суфии. Друг възможен произход на думата идва от корена „сафа”, който означава „чистя”. Тъй като учените на тасаввуфа наблягат върху очистването на сърцето, те станали известни като суфии.

Какво казват учените относно тасаввуфа?

Ислямските учени приемат тасаввуфа като важен дял от ислямското учение, доколкото то остава в рамките на законите на шериата и сунната на Пророка (саллеллаху алейхи веселлем).

Чух, че суфиите учат на танци, музика, кланяне на гробове и други нововъведения?

Вярно е, че е имало, и че и още има такива хора, които са се отклонили от истинското учение на тасаввуфа, като по този начин невярно представят тази наука. Това не се отнася само за тасаввуфа. Историята е пълна с примери за хора, които се наричали учени по тефсир, хадис и т.н.,  а в същото време представили грешно същността на тези науки. Всяка от ислямските науки е свързана с нейните сестрински науки. Например един учен по тефсир не може да тълкува Корана, ако противоречи на хадисите. Също така истинският шейх по тасаввуф никога не нарушава и най-малкия принцип от законите на шериата или сунната. Напротив, той ги вижда като средство за сближаване към Аллах Теаля. В действителност, той предпочита смъртта пред това да изпадне в грях дори за минута.

Видях един свят човек на морския бряг, ранен от тигър.

Никакво лекарство не би могло да облекчи болката му.

Той страда много, но въпреки това постоянно благодари на Аллах Теаля:

„Слава на Аллах, че попаднах в беда, а не в грях!”

Ако не всички суфии са истински, как да разбера от кого да уча?

Много от учените са отговорили на този въпрос като са изброили „признаците” на истинския шейх. Излишно е да се споменава, че общият принцип винаги е бил придържане към законите на шериата, чрез следване учението на един от четирите мезхеба по фъкъх, и цялостно придържане към сунната. Това се основава на схващането, че Пророка (саллеллаху алейхи веселлем) е приближеният до Аллах Теаля. Неговото ежедневие илюстрира начина, по който най-богобоязливият от всички създания е живял. Например Расулюллах  (саллеллаху алейхи веселлем) се отнасял към другите с добрина, с меки думи, със скромност, той предпочитал белите дрехи, имал брада, използвал мисвак за почистване на зъбите и т.н. Това са съзнателни действия на послушание пред Аллах Теаля. Ако някой не спазва тези традиции, а в същото време твърди, че може да ти помогне да се приближиш до Аллах, знай, че накрая ще те доведе до задънена улица.

Каква е целта на ученик по тасаввуф?

Целта е пълно подчинение пред законите на шериата и сунната, за да се постигне очистване на сърцето и душата и за да се развие истинска, дълбока и трайна връзка с Аллах Теаля.

Как може шейх да помогне за това?

Шейхът по тасаввуф прекарва години в обучение с цел да подобри характера и маниерите си, дневната си програма, делата си на послушание и знанията си под ръководството на духовен учител. Той научава същността на ибадета и последиците от изоставянето на светския живот от онези, които са пример за богобоязливост. Освен това, те често прекарват години в изучаване на ислямски науки като хадисология, Коран, тефсир, фъкъх и др. Всеки аспект от обучението им, чрез вериги от учени, все повече ги приближава до Пророка (саллеллаху алейхи веселлем), който е бил изпратен, за да свърже създанията с техния Господар.

Когато влезеш в компанията на такъв шейх, неговите знания и богатият му опит дават възможност да оцени духовното ти състояние и да те посъветва за най-доброто „лекарство” за лечение на заболяванията на сърцето ти. Както лекарят е обучен да лекува телесни заболявания, така учените по тасаввуф лекуват болестите на болното сърце.

Мислех, че всичко, от което се нуждая е Коранът и сунната?

Вярно е, че Коранът и сунната са достатъчни. Също е вярно, обаче, че е нужен и учител, за да се овладее която и да е дисциплина. Ако само Коранът бе достатъчен, тогава Аллах Теаля щеше да изпрати само книгата без да праща пратеник, който да я разяснява. Но Аллах Теаля е изпратил и Пророка (саллеллаху алейхи веселлем) като образец, така че хората да могат пряко да се поучат от примера му. Това впоследствие се е превърнало в начин за изучаване на всяка от ислямските науки. Например всеки хадис, който имам ел-Бухари е записал, е пряко свързан с Расулюллах (саллеллаху алейхи веселлем) чрез непрекъсната верига от разказвачи. Така всеки човек във веригата трябва да е научил от някого и трябва да може да посочи кой е този човек. Подобни изисквания са налице и в други дялове на ислямската наука. Науката тасаввуф не е изключение.

Задължително ли е да уча и да подобрявам духовността си с шейх?

Правоведите от общността са постановили, че ученето под ръководството на духовен водач е сунна. Следователно не е задължително, но това е начинът на Расулюллах (саллеллаху алейхи веселлем). Въпреки това, според учените на тази общност, постигането на целите на тасаввуфа е нещо задължително. Например изчистването на сърцето от гордост, поправянето на характера и т.н. са основни за тази религия. Така че, ако някой може да постигне тези цели сам, това е много добре. Но, ако се опитва и постоянно се проваля, тогава е силно препоръчително да потърси помощта на духовен учител.

Какви са отговорностите на ученика (мурид) спрямо неговия учител?

Ученикът полага клетва пред своя учител, че ще търси опрощението на Аллах за миналите си грехове, недостатъци и грешки, и обещава да въведе законите на шериата и сунната в живота си. Тогава шейхът възлага на ученика определена дневна програма за правене на зикр, за да се привлече благословията на Аллах Теаля. Всеки ученик има определен дневен режим на четене на Коран и зикр, който, ако се изпълнява усърдно, ще доведе до бърз напредък, с позволението на Аллах.

Published in: on 22.07.2010 at 12:13  Коментарите са изключени за Суфизмът (тасаввуф)  
Tags: , ,