Градините на Рая – Юсуф ен-Небхани (сборник с дуи и зикр)

Градините на Рая – Юсуф ен-Небхани (сборник с дуи и зикр)

 

Изтегли оттук

 

Тъй като в това време се увеличиха греховете и добрите дела станаха рядкост, по тази причина се умножиха огорченията и се увеличиха окаяните състояния. Защото наистина добрините отблъскват огорченията и грешките, които са причина за бедствия. И защото ељ-Хакк Тебараке ве Те‘аля [едно от имената на Аллах] наказва Своите раби съобразно видовете непокорства, които са извършили, чрез съответните нещастия и беди, за да могат да се поправят. А пък от нещата, които смекчават гнева на Благословения и Всевишен Господар, са търсенето на убежище при Него, чрез покорство и искане на опрощение, а също и различните видове призиви-дуи, и споменавания-зикр, и благословии-салевати към Неговия избран Пророк (саллеллаху алейхи веселлем). Та чрез всичко това бедите биват олекотени или премахнати напълно и чрез благодатта на Всевишния Аллах се постига търсеното и желаното.

И заради силната обич на Пратеника на Аллах (саллеллаху алейхи веселлем) към неговата общност и заради знанието му за недостатъците, които ще проявят някои от нея, и мързела им по отношение на добрините, и че ще дойде при тях време, което ще бъде “баща” на бедствията и “майка” на нещастията и изпитанията, той [Пророка (саллеллаху алейхи веселлем)], да бъдат благословиите и приветствията над него, им посочи сури и айети, и различни видове споменавания-зикр и призиви-дуи. И им обясни, че макар и да се състоят от малко думи, те съдържат огромни награди и предпазват от бедите и от превратностите на съдбата, и че чрез тях се премахват огорченията, и се изпълняват нуждите, и се опрощават греховете, и се влиза в райските-дженнетските градини. И че те отблъскват злините от техния четец и привличат щастието към него, както по време на земния му живот, така и след смъртта му. И който се придържа към тяхното четене Аллах го предпазва и го покровителства, и го дарява с постигане на целите си и на двата свята, и го предпазва от всичко, от което се страхува.

Published in: on 29.08.2014 at 22:44  Коментарите са изключени за Градините на Рая – Юсуф ен-Небхани (сборник с дуи и зикр)  
Tags: ,

Вашето другарче при учене

Изтегли оттук

izpit

Published in: on 18.08.2014 at 19:27  Коментарите са изключени за Вашето другарче при учене  
Tags: , ,

Хизбу-л-азам – Мулла Али ел-Кари (сборник с дуи от Корана и сунната)

Хизбу-л-азам – Мулла Али ел-Кари (сборник с дуи от Корана и сунната)

 

изтегли оттук

Всевишният Аллах казва (думи със смисъл): “О, вярващи, често споменавайте Аллах! И Го прославяйте сутрин и вечер!” [ел-Ехзаб: 41-42] От широко застъпените обичаи на праведните ни предци е, наред с изпълнението на задължителните ибадети, също и спазването на всекидневен ўирд – кланяне на определен брой ракяти нощен намаз, или четене на определена част от Свещения Коран, или отправяне на саляту селям към Пратеника (саллеллаху алейхи ўеселлем) и т.н. Това е един чудесен начин за поддържане на връзката между раба и неговия Създател и едно прекрасно средство човек да се откъсне от всекидневните си грижи и проблеми поне за кратко време.

Отправянето на молитви-дуи към Аллах  също е един от възможните начини, чрез които може да се поддържа такъв ўирд. Настоящият сборник Хизбу-л-Е‘зам ўе-л-Ўирду-л-Ефхам на прословутия ханефийски учен, факих, мухаддис и мутекеллим – Мулла Али ел-Кари, Аллах да се смили над него, е едно прекрасно средство за осъществяването на тази цел. Той представлява сборник с молитви от Свещения Коран, хадисите на Пратеника (саллеллаху алейхи ўеселлем) и есер от сахаба, табиин, и праведните предци.

Сборникът условно е разделен на седем части, по една част за всеки ден от седмицата, започвайки от събота и завършвайки в петък, но това разделяне не е направено от автора и няма какъвто и да било задължителен характер, а е единствено с цел улеснение. Читателят е напълно свободен да чете колкото желае и от който раздел пожелае, като главната цел е да се задълбочи в смисъла на молитвите, да оцени величието на Аллах Теаля и Неговата безкрайна щедрост, да усвои прекрасния пример на Пророка (саллеллаху алейхи ўеселлем) и да осъзнае дълбочината на неговата мъдрост, и да пречисти сърцето си и да извиси своя характер.

По-долу са поместени записи на дуите:

Ден 1

Ден 2

Ден 3

Ден 4

Ден 5

Ден 6

Ден 7

Published in: on 12.08.2013 at 1:11  Коментарите са изключени за Хизбу-л-азам – Мулла Али ел-Кари (сборник с дуи от Корана и сунната)  
Tags: , , ,

Молитви за опрощение – Хасен ел-Басри

Молитви за опрощение – Хасен ел-Басри

Причината думите на Хасен ел-Басри, Аллах да се смили над него, да имат такава тежест и въздействие върху неговите слушатели не беше, че той бе просто един обикновен проповедник, а това, че той притежаваше благородна душа. Неговите проповеди имаха въздействие, което никой от учените на Басра или Куфа не можеха да надминат. Когато той описваше отвъдното или времената на сподвижниците – сахаба, Аллах да е доволен от тях, очите на слушателите се навлажняваха.

Сабит ибн Курра казва: “Със своите знания и богобоязливост, въздържание и аскетизъм, откровеност и великодушие, проницателност и точна преценка той бе като ярка звезда.”

Този сборник от седемдесет молитви за опрощение – истигфарни се предоставя като средство за намиране на правия път сред изобилието от усложнения и клопки на земния живот.

Известни са ни няколко пътя, по които тези молитви са достигнали до нас. Тук ние предлагаме два варианта на молитвите, които имат минимални различия помежду си.

Вариант 1

Молитви за опрощение – Хасен ел-Басри  (изтегли оттук)

Вариант 2

Молитви за опрощение – Хасен ел-Басри  (изтегли оттук)

Published in: Без категория on 06.07.2013 at 3:00  Коментарите са изключени за Молитви за опрощение – Хасен ел-Басри  
Tags: , ,